Dr Jasmina Zdravković, Naučni savetnik

MAGISTARSKA TEZA

Zdravković Jasmina (1991): Proučavanje kvantitativnih i nekih kvalitativnih osobina salate (Lactuca sativa L.). Magistarski rad, Poljoprivredni fakultet, Zemun.

DOKTORSKA DISERTACIJA

Zdravković Jasmina (1997): Efekti gena za prinos, komponente prinosa i morfološke osobine paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.). Doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

REFERENCE:
 1. Zdravković M., Zdravković Jasmina (1988): Biološke i proizvodne osobine različitih sorti spanaća. Zbornik radova Jug. simpozijuma "Intenzivna proizvodnja povrća", 153-160, Cavtat, Hrvatska, 1988.
 2. Zdravković Jasmina, Zdravković M (1989).: Mogućnost ukrštanja kulturnih sa divljim vrstama salate (Lactuca sp.). Zbornik izvoda II simpozijuma "Savremena populaciona i genetička istraživanja u Jugoslaviji". str. 37, Donji Milanovac, 1989.
 3. Zdravković M., Zdravković Jasmina (1989): Dinamika razvoja korena mrkve (izvod). Zbornik izvoda II Jug. simpozijuma “Savremena populaciona i genetička istraživanja u Jugoslaviji",. 45, Donji Milanovac, 1989.
 4. Zdravković Jasmina, Zdravković M. (1990): Uticaj sorte i roka setve na prinos salate (Lactuca sativa L.). Zbornik radova Jug. Simpozijuma "Intenzivno gajenje povrća i proizvodnja u zaštićenom prostoru ", 49-54, Ohrid, Makedonija, 1990.
 5. Zdravković Jasmina, Stevanović D, Božić Z., Rašić J. (1990): Uticaj djubriva na prinos i nutrativne osobine cvekle (Beta vulgaris L.), Zbornik radova Jug. simpozijuma "Intenzivno gajenje povrća i proizvodnja u zaštićenom prostoru: 91-106, Ohrid, Makedonija, 1990.
 6. Zdravković M., Zdravković Jasmina, Čorokalo D., Stevanović D. (1991): Content of nutritives in cultivars and hybrids by carrot roots. Proceedings of the IVth Meeting on Breeding of Carrots. 105-113. Avignon, France, 1991.
 7. Zdravković Jasmina (1991): Proučavanje kvantitativnih i nekih kvalitativnih osobina F1 hibrida salate (Lactuca sativa L.). Skraćena verzija magistarskog rada. Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, 49-162, 1991.
 8. Damjanović M., Marković Ž., Zdravković Jasmina, Stevanović D., Starčević M. (1992): Rana proizvodnja paradajza, Savremena poljoprivreda, 1-2, 94-99, 1992.
 9. Damjanović M., Marković Ž., Zdravković Jasmina, Milić B. (1992): Uticaj sorte i načina formiranja stabla na ranostasnost i ukupan prinos paradajza gajenog u plasteniku. Savremena poljoprivreda, 1-2, 85-93, 1992.
 10. Zdravković Jasmina, Todorović Vesna, Stanković Ljiljana, Zdravković M., Starčević M. (1992): Efekat hladnog tretmana na period dormantnosti semena salate. Savremena poljoprivreda, 1-2, 162-165, 1992.
 11. Zdravković M., Zdravković Jasmina, Kandić Branislava, Damjanović M. (1992): Biological and cultural features of several lines of spinach. Proceedings of XIIIth Eucarpia Congress, 531-532, Angers, France, 1992.
 12. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M., Djordjević R. (1992): Linije i hibridi paradajza otporni na plamenjaču. Savremena poljoprivreda, 1-2, 67-71, 1992.
 13. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M., Djordjević R. (1992): Use of partial diallel analysis in estimation of inheritance and combining abilities in fruit of tomatoes. Proceedings of XIIth Eucarpia Congress, 673-674, Angers, France, 1992.
 14. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Damjanović M. (1992): Međuzavisnost broja listova ispod prve cvetne grane i ranostasnosti pardajza. Savremena poljoprivreda, 5, 77-80, 1992.
 15. Zdravković M., Stanić M., Zdravković Jasmina (1992): Ispitivanje dejstva fitohormona (giberelina i citokinina) na spanać (Spinacea oleracea L.). Savremena poljoprivreda, 6, 35-49, 1992.
 16. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Zdravković M., Stanković Ljiljana, Miladinović Ž., Čorokalo D. (1993): New F1 tomato hybrids of large fruits for fresh market production. Proceedings of XIIth Eucarpia Meeting on Tomato Genetics and Breeding, 135-138, Plovdiv, Bugarska, 1993.
 17. Zdravković M., Damjanović M., Zdravković Jasmina, Stanković Ljiljana (1993): Efekat primene različitih djubriva na prinos i neke osobine mrkve. Zbornik radova skupa mladih istraživača Srbije SMIS '93 " proizvodnja hrane i životna sredina, 99-103, Beograd, 1993.
 18. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M., Mijatović Mirjana, Obradović A. (1993): Selekcija sorti paradajza jabučara rezistentnih na biljne bolesti i štetočine. Zbornik radova medjunarodnog naučnog skupa" Zaštita prirodne sredine i poljoprivreda - EKO '93 " . Savremena poljoprivreda, 6, 331-332, Novi Sad, 1993.
 19. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Mijatović Mirjana, Kandić Branislava, Djordjević R. (1993): Utvrdjivanje nivoa genetičke otpornosti na bolesti novih linija , F1 hibrida i sorti paradajza u cilju smanjenja upotrebe pesticida u zaštiti useva (izvod). Kongres o hemiji pesticida " Izazov 2000 ", Palić, 1993.
 20. Zdravković M., Marinković N., Obradović A., Zdravković Jasmina (1993): Ispitivanje nekih herbicida za suzbijanje korova u usevu mrkve (izvod). Kongres o hemiji pesticida " Izazov 2000" Palić, 1993
 21. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Nikosavić Ž., Damjanović M. (1994): Breeding F1 tomato hybrids and cultivars of large fruits for fresh market productions. Proceedings of the Symposium with international participations " New technologies in vegetable and flower production ". 243-248, Ohrid, Makedonija, 1994.
 22. Marković Ž, Nikosavić Ž, Talijan M, Starčević M, Zdravković Jasmina (1994): Mogućnost diverzifikacije povrtarskih vrsta u Jugoslaviji. Savremena poljoprivreda Vol. 42, vanredni broj, 61 – 66, 1994.
 23. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M. (1994): Procena kombinacionoh sposobnosti i nasledjivanja čvrstine ploda paradajza metodom parcijalnog dialela. Zbornik radova VI simpozijuma sa medjunarodnim učešćem " Povrće i krompir", Savremena poljoprivreda, 73-78, 1994.
 24. Zdravković M., Čorokalo D., Miladinović Ž., Zdravković Jasmina (1994): Efikasnost hibridizacije pasulja. Zbornik radova VI simpozijuma sa medjunarodnim učešćem "Povrće i krompir ". Savremena poljoprivrda, Vol. 42, vanredni broj 102-107, 1994.
 25. Zdravković Jasmina, Zdravković M., Marković Ž. (1994): Mogućnost ukrštanja divljih sa kulturnim formama salate (Lactuca sp.). Zbornik radova VI simpozijuma sa medjunarodnim učešćem "Povrće i krompir". Savremena poljoprivreda, Vol. 42, vanredni broj: 113-116, 1994.
 26. Djordjević R., Marković Ž., Zdravković Jasmina, Djinović I. (1994): Najvažnije osobine nekih eksperimentalnih hibrida kukuruza šećerca (Zea mays sacharata Sturt.). Zbornik radova VI simpozijuma sa medjunarodnim učešćem "Povrće i krompir". Savremena poljoprivreda, Vol. 42, vanredni broj 153-156, 1994.
 27. Todorović Vesna, Zdravković Jasmina, Damjanović M., Zdravković N., Stanković Ljiljana (1994): Efekat hladnog tretmana na dužinu klicinog korenka i ujednačenost nicanja salate. Zbornik radova VI simpozijuma sa medjunarodnim učešćem "Povrće i krompir". Savremena poljoprivreda, 157-161. 1994.
 28. Damjanović M., Marković Ž., Zdravković Jasmina, Todorović Vesna (1994): Primena substrata i smeše substrata u proizvodnji paradajza gajenog u kontejnerima. Zbornik radova VI simpozijuma sa medjunarodnim učešćem "Povrće i krompir". Savremena poljoprivreda, 166-171, 1994.
 29. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Damajnović M. , Zdravković M. (1994): Inheritance of pericarp thickness of tomato fruits ( Lycopersicon esculentum Mill.). Genetika, 26 (2), 115-120, 1994
 30. Mijatović Mirjana, Tošić M., Obradović A., Zdravković Jasmina, Marinković N. (1994): Ispitivanje reakcije nekih sorata i linja salate prema virusu mozaika salate (Lettuce mosaic virus). Zaštita bilja danas i sutra, 197-206, 1994.
 31. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Todorović Vesna, Stevanović D. (1994): Efekat hladnog tretmana na dužinu klicinog korenka i ujednačenost nicanja semena salate. Zbornik radova I Jug. naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva (I Jusem). Vrnjačka Banja, 1994.
 32. Zdravković Jasmina, Djordjević R., Milenković I. (1995): Nasledjivanje broja listova rozete različitih varijeteta salate (Lactuca sativa L.). Savremena poljoprivreda, 5-6, 113-116, 1995.
 33. Damjanović M., Zdravković Jasmina, Marković Ž. (1995): Uticaj rokova setve i sadnje na prinos i kvalitet semena celera. Selekcija i semenarstvo, 2 ( 2 ), 213-216, 1995.
 34. Zdravković M., Čorokalo D., Djordjević R., Zdravković Jasmina (1995): Gene effects for pods and seeds number of beans ( Phaseolus vulgaris L. ). Abstracts of the Ist Balkan Symposium on Breeding and Cultivation of Wheat, Sunflower and Legume Crops, 41, Albena, Bulgaria, 1995.
 35. Zdravković Jasmina, Marković Ž,., Damjanović M., Sušić Z. (1996): Inheritance of locule number in tomato fruit (Lycopersicon esculentum Mill.). Genetika, Vol. 28, 1, 43-48. 1996
 36. Zdravković M., Čorokalo D., Đorđević R. Zdravković Jasmina (1996): The influence of inherited factors on inheritance of the first pod height in beans (Phaseolus vulgaris L.). Genetika, Vol. 28, 1, 49-54, 1996
 37. Sretenović-Rajičić Tatjana, Zdravković Jasmina, Janjić V., Vinterhalter Branka (1996): Paraquat induced changes of chlorophyl content in shoot culture of cabbage (Brassica oleracea var. capitata). Abstract. Xth Congees IPPB, 26-30.08.1996., Firenze, Italy.
 38. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M. (1997): Influence of soil humidity on appearance of blossom-end rot of tomato fruits. Proceedings I of the International Symposium “Drought and Plant Productions”, 303-308, Donji Milanovac, 1996, Beograd, 1997.
 39. Marković Ž., Zdravković Jasmina (1997): Gajenje povrća. Poglavlje – Paradajz, Institut za istraživanja u poljoprivredi “Srbija”, Beograd, 131-154
 40. Zdravković Jasmina (1997): Gajenje povrća. Poglavlje – Porodica glavočika, Institut za istraživanja u poljoprivredi “Srbija”, Beograd, 310-319.
 41. Zdravković Jasmina, Damjanović M., Marković Ž., Sretenović-Rajičić Tatjana (1997): Investigation of Root and Shoot Biomass in Tomato for Purposes of Selection For Drought Resistance. Proceedings I of the International Symposium “ Drought and Plant Productions”, 403-408, Donji Milanovac, 1996, Beograd, 1997.
 42. Damjanović M., Zdravković Jasmina, Djordjević R. (1997): The influence of Cultivars on Overwintering and the Quality of lettuce in the Open Field and Greenhouse Productions. Proceedings of the First Balkan Symposium “Vegetables and Potatoes”, Acta Horticulturae, 462, 1, 125-131, 1997.
 43. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M. (1997): Correlation Between Morphological Characteristics and Biohemical Components of Tomato Fruit Quality. Proceedings of the First Balkan Symposium “Vegetables and Potatoes”, Acta Hortuculturae, 462,1,151-157, 1997.
 44. Zdravković Jasmina, Marković Ž. (1997): The Inheritance and Gene Effects of Yield in Different Genotipes of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Proceedings of the First Balkan Symposium “Vegetables and Potatoes”, Acta Horticulturae, 462,2,637-641, 1997.
 45. Sušić Z., Zdravković Jasmina, Prodanović S., Cvikić D. (1997): Ocena genetičke divergencije kolekcionog materijala paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.) primenom hijearhijske klaster analize. Savremena poljoprivreda, 3-4, 252-258, 1997.
 46. Zdravković Jasmina, Mijatović Mirjana, Sušić Z., Cvikić D. (1997): Brojnost i osobine divljih srodnika salate poeklom iz Šumadije i Pomoravlja. Savremena poljoprivreda, 3-4, 259-263, 1997.
 47. Stanković Ljiljana, Todorović Vesna, Mijatović Mirjana, Zdravković Jasmina (1997): Uticaj hemijskog tretmana na kvalitet semena i dužnu klice kod lubenice. Selekcija i semenarstvo, IV, 1-2, 161-164, 1997.
 48. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M., Đorđević R. (1997): Novi hibridi paradajza visokog rasta, krupnih i čvrstih plodova, za potrošnju u svežem stanju. Selekcija i semenartsvo, IV, 1-2, 185-190, 1997.
 49. Zdravković Jasmina, Todorović Vesna, Marković Ž., Stevanović D. (1997): Uticaj dužine fermentacije i zrelosti ploda na kvalitet semena paradajza. Selekcija i semenarstvo, IV, 1-2, 191-194,1997
 50. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Damjanović M., Zdravković M., Sretenović-Rajičić Tatjana (1997) : Epistatic gene effects on inheritance of fruit weight in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Abstracts of the XIII Meeting of EUCARPIA Tomato Working group, p. 28, Jerusalem, Israel, 1997.
 51. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M., Đorđević R. (1997): Breeding of New Tomato Hybrids of Indeterminate Habit, Large Size, and Firm Fruits for fesh Market Production. Abstracts of XIII Meeting of EUCARPIA Tomato Working Group, p. 26, Jerusalem, Israel, 1997.
 52. Jasmina Zdravković, Marković Ž., Damjanović M., Zdravković M., Tatjana Sretenović-Rajičić (1997) : Epistatic gene effects on inheritance of fruit weight per plant in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Genetika vol. 29, No 3, 173-181, 1997.
 53. Jasmina Zdravković, Marković Ž., Marija Kraljević-Balalić, Zdravković M., Tatjana Sretenović-Rajičić (1998): Gene effects on number of fruits per flower branch in tomato. (Proceedings of the 3rd Worldwide Congress on the precessing Tomato., p. 121, 25-29 may., Pamplona, Navara, Espana) Acta Horticulture, 487, 361-366
 54. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M., Stevanović D. (1998): Processing tomato situation and perspectives in Yugoslavia. (Proceedings of the 3rd Worldwide Congress on the precessing Tomato., p. 187, 25-29 may., Pamplona, Navara, Espana) Acta Horticulture, 487, 469-476.
 55. Jasmina Zdravković, Marković Ž., Sušić Z., Stevanović D., Cvikić D. (1998): Genetic divergence of tomato lines, local populations and wildforms concerning-capotine content. Proceedings of the 2N.D. Balkan Simposium on Field Crops, No. 1, Novi Sad, 489-492, 1998.
 56. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M., Stevanović D., Pavlović N. (1998): Divergence of local tomato populations. Proceedings of the 2nd Balkan Simposium on Field Crops, No. 1, Novi Sad, 485-488, 1998.
 57. Sušić Z., Zdravković Jasmina, Marković Ž., Pavlović N. (1998): Genetic analisys of lociles number per tomato fruits (Lycopersicon esculentum Mill.). Proceedings of the 2nd Balkan Symposium on Field Crops, No. 1, Novi Sad, 493-496, 1998.
 58. Cvikić D., Zdravković Jasmina, Marković Ž., Zdravković M., Šurlan–Momirović Gordana(1998) : Mode of inheritance and phenotypic variability for fruit mass in rin and nor genotypes. Proceedings of the 2nd Balkan Simposium on Field Crops, No. 1, Novi Sad, 497-500, 1998.
 59. Zdravković Jasmina, Marković Ž, Stevanović D., Zečević B. (1998) : Noviji pravci selekcije važnijih povrtarskih vrsta. Poljoprivredne aktuelnosti 1-2, 53-58. 1998
 60. Zdravković Jasmina, Pavlović N., Ivančević Mirjana (1998): Nove sorte salate Vera i Neva otporne na niske temperature. Poljoprivredne aktuelnosti 3-4, 85-91. 1998
 61. Zečević Bogoljub, Dušan Stevanović, Jelena Damjanović, Jasmina Zdravković, Mirjana Mijatović (1998): Inheritance of pericarp thickness in intervarietal hybrids of pepper (Capsicum annuum L.). Genetika, Vol. 30, No 3, 257-263. 1998
 62. Zdravković M.,Čorokalo D., Đorđević R., Jasmina Zdravković (1999): Effects of genetic parameters on inheriting the number of pods per plant in beans (Phaseolus vulgaris L.) Genetika Vol. 31, No3. 245-251.
 63. Ivančević Mirjana, Sretenović Rajičić Tatjana, Pavlović Nenad, Zdravković Jasmina (1999): Corelation analysis of some quantitative traits of autochtonos cabage populations (Brassica oleracea var. capitata L). Genetika Vol. 31, No.2, 91-96.
 64. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M. (1999): Local populatons and semi-wild tomato forms as a sourse of genetic divergence. Genetika Vol 31, No 3 141-149.
 65. Sušić Zoran, Zdravković Jasmina, Pavlović Nenad, Prodanović Slaven (1999): Selecting features for estimating genetic divergence of tomato genopypes (Lycopersicon esculentum Mill.). Genetika, Vol 31, No. 3, 235-244.
 66. Živoslav Marković, Jasmina Zdravković, Mirjana Mijatović (1999): New approches to tomato breeding (Lycopersicon esculentum Mill.). Genetika Vol. 31, No. 3, 181-196.
 67. Tatjana Sretnović Rajičić, Mirjana Ivančević, Jasmina Zdravković, R. Đorđević, M. Damjanović (1999): Reactivity og cabage (Brassica oleracea var. capitata) on paraqat in vitro. Genetika, Vol. 31, No 1., 29-37.
 68. Pavlović N., Jasmina Zdravković, Marković Ž., Stevanović D. (1999): Variability and heritability of onion bulbs diameter. Genetika, Vol. 31, No. 3, 219-224
 69. Zečević B., Stevanović D., Jelena Damnjanović, Jasmina Zdravković, Mirjana Mijatović (1999): Inheritance of pericarp thickness in intervarietal hybrids of pepper (Capsicum annuum L.). Genetika Vol. 31, No.3, 253-259.
 70. Đorđević R., Zdravković M., Jasmina Zdravković, Zečević B., Cvikić D., Pavlović N. (2000): Savremeni pravci selekcija graška. Zbornik naučnih radova, Savetovanje agronoma, veterinara i tehnologa, Aranđelovac, 15-18 februar, vol 6. br 2.:153-159.
 71. Zečević B., Stevanović D., Marković Ž., Zdravković J. (2000): Pregled novijih rezultata u radu na selekciji i oplemenjivanju povrća u Centru za povtrarstvo-Smederevska Palanka. Agroznanje. 1, 2, 5-10.
 72. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Miladinović Ž., Zečević B., Stevanović D. (2000): Savremeni pravci selekcije paradajza, paprike i salate u Centru za povrtarstvo Smederevska Palanka. Zbornik apstrakta sa savetovanja »Poljoprivreda Republike Srpske 2000. godine sa pravcima razvoja, Teslić, 13-17 mart 2000., 61.
 73. Sušić Z., Jelovac D., Stanković Ljiljana, Zdravković Jasmina (2000): Canonical discriminant analysis of nine pickling cucumber (Cucumis sativus) accessions. Acta horticulturae 510, 129-133.
 74. Sretenović Rajičić T., Vinterhalter D., Zdravković Jasmina, Janjić V. (2000): Paraquat induced changes of chlorophyll content in shoot culture of cabbage (Brassica oleracea var. capitata). Cruciferae Newsletter 22, 35-36,.
 75. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Mirjana Mijatović, Cvikić D. (2000): Prekid sazrevanja paradajza za očuvanje čvrstine ploda. Knjiga izvoda III JUSEM 27-31. maja, Zlatibor, p. 22.
 76. Cvikić D., Zdravković Jasmina, Đorđević R., Pavlović N., Zdravković M. (2000): Način nasleđivanja i fenotipska varijabilnost za debljinu perikarpa ploda kod nor i rin genotipova paradajza. Knjiga izvoda III JUSEM 27-31. maja, Zlatibor, p. 44.
 77. Sušić Z., Zdravković Jasmina, Stanković Ljilana, Sretenović-Rajičić Tatjana (2000): Način nasleđivanja čvrstine ploda kod hibrida paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.) F1 generacije. Knjiga izvoda III JUSEM 27-31. maja, Zlatibor, p. 45.
 78. Ivančević Mirjana, Zdravković Jasmina, Marković Ž., Stevanović D. (2000): Nasleđivanje zametanja plodova na prvoj cvetnoj grani paradajza. Knjiga izvoda III JUSEM 27-31. maja, Zlatibor, p. 46.
 79. Zdravković Jasmina, Stevanović D., Stanković Ljiljana, Pavlović N., Đorđević R. (2000) : Formiranje ukupnog broja semena po biljci u odnosu na broj semena po cvetnoj glavici salate (Lactuca sativa L.). Knjiga izvoda III JUSEM 27-31. maja, Zlatibor, p. 51.
 80. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Cvikić D. (2000): MARKO F1- novi hibrid paradajza za plasteničku proizvodnju. Knjiga izvoda III JUSEM 27-31. maja, Zlatibor, p. 179.
 81. Đorđević R., Zečević B., Zdravković Jasmina, Cvikić D., Pešić V. (2000): ŠUMADINAC-prva domaća afila sorta graška (Pisum sativum L.) Knjiga izvoda III JUSEM 27-31. maja, Zlatibor, p. 181.
 82. Stanković Ljiljana, Zdravković Jasmina, Sušić Z., Đorđević R. (2000): FINA- nova sorta tikvice. Knjiga izvoda III JUSEM 27-31. maja, Zlatibor, p. 182.
 83. J. Zdravković, Ž. Marković, M. Mijatović, B. Zečević, M. Zdravković (2000): Epistatic gene effects on the yield of the parents of F1, F2, BC1 and BC2 progeny. Acta Physiologiae Plantarum, Vol.22, No.3, 261-266.
 84. Ž. Marković, J. Zdravković, M. Mijatović, R. Đorđević, M. Zdravković (2000): A new semi-determinate tomato hybrid for early production. Acta Physiologiae Plantarum, Vol.22, No.3, 254-256.
 85. M. Mijatović, J. Zdravković, Ž. Marković, A. Obradović (2000): Disease intensity of some tomato viruses in Serbia. Acta Physiologiae Plantarum, Vol.22, No.3, 332-336.
 86. Jasmina Zdravković, Marković Ž., Mirjana Mijatović (2000): Paradajz: nutricioni aspekti. Tematski zbornik, Zdravstveno bezbedna hrana, EKO-konferencija 2000, 27-30. septembar, Novi Sad, Vol 2, 309-131.
 87. Zdravković M., Damjanović M., Cvikić D., Jasmina Zdravković (2000): Uticaj načina đubrenja na hranljive vrednosti soka mrkve. Tematski zbornik, Zdravstveno bezbedna hrana, EKO-konferencija 2000, 27-30. septembar, Novi Sad, Vol 1, 347-353
 88. Đorđević R., Jasmina Zdravković, Cvikić D., Jelena Damjanović, Snežana Milošević (2000): Mineralni sastav zrna afila linija graška (Pisum sativum L.). Tematski zbornik, Zdravstveno bezbedna hrana, EKO-konferencija 2000, 27-30. septembar, Novi Sad, Vol 2, 273-279.
 89. Zdravković J., Stevanović D., Sretenović Rajićić T., Zdravković M. (2000): Genetic analysis of antocyanin and vitamin C contents in lettuce (Lactuca sativa L.) Book of abstract 2N.D. Balkan symposium on vegetables & potatoes. 11-15 October, Thessaloniki, Greece, p. 83.
 90. Marković Ž., Zdravković J., Mijatović M., Damjanović M. (2000): Breeding potential of local tomato populations for b-carotine and vitamin C. Book of abstracts 2N.D. Balkan symposium on vegetables & potatoes. 11-15 October, Thessaloniki, Greece, p. 80.
 91. Cvikić D. Zdravković J., Ljubanović-Ralević I., Šurlan-Momirović G. Sušić Z. (2000): b-Carotene content and its changing dynamics in the investigated nor and rin tomato genotipes. Book of abstract 2N.D. Balkan symposium on vegetables & potatoes. 11-15 October, Thessaloniki, Greece, p. 77.
 92. Đorđević R., Sretanović Rajičić T., Mijatović Mirjana., Zečević B., Zdravković J. (2000): Afila gene effects on total yield of dry pea seed (Pisum sativum L.). Book of Abstracts from 2nd Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Thessaloniki, Greece, 11-15 October, 2000, p. 79.
 93. Tatjana Sretenović Rajičić, Jasmina Zdravković, Dušan Stevanović, Branka Vinterhalter (2000): Analysis of chlorophyll a and chlorophyll b content in shoot culture of cabbage under paraquat treatment. Brassica 2000, Abstracts from 3rd ISHS International Symposium on Brassicas, HRI Wellesbourne, Warwick, UK, 5-9 September, p.024,
 94. Obradović A., Mavridis A., Ridolph K., Zdravković J (2000): Sudden appearance og the tomato race of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria in Yugoslavia. Book of abstracts X Internatonal conference Plant pathogenic bacteria. Charolottetown, Canada, 23-27 July, p. O28.
 95. Marković Ž., Zdravković Jasmina, Damjanović M. (2001): Evaluacija morfoloških osobina ploda lokalnih populacija paradajza. Savremena poljoprivreda Vol.50, 1-2, 59-65.
 96. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Sretenović Rajičić Tatjana (2001): Osobine novih hibrida paradajza . Savremena poljoprivreda Vol.50, 1-2, 77-85.
 97. Cvikić D., Sretenović Rajičić Tatjana, Zdravković Jasmina, Ljubanović Ralević Ivana (2001): Sadržaj i dinamika ukupnih kiselina kod nor i rin genotipova paradajza. Knjiga apstrakta XIV Simpoziijum jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, Goč, 18-21 jun, st. 10.
 98. Cvikić Dejan, Jasmina Zdravković, Gordana Šurlan Momirović, Sušić Zoran, Đorđević Radiša (1999): Inheritance mode and phenotypic variability for fruit firmness in nor and rin tomato genotypes. Genetika Vol. 31, No. 2, 117-114.
 99. Jasmina Zdravković, Marković Ž., Zdravković M., Mirjana Mijatović (1999): Inheritance mode of fruit shape in tomato. Genetika Vol. 31, No 2. 115-123.
 100. Pavlović N., Damjanović M., Sretenović Rajičić Tatjana, Zdravković Jasmina (2001): Uticaj mineralnih voda na rast i razviće belog luka. Knjiga apstrakta XIV Simpoziijum jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, Goč, 18-21 jun, st. 47.
 101. Damjanović M., Zdravković Jasmina, Zdravković M., Marković Ž. (2001): Uticaj vremena oplodnje na prinos semena paradajza. Knjiga apstrakta XIV Simpoziijum jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, Goč, 18-21 jun, st. 58.
 102. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Cvikić D. (2001): Aspekti sazrevanja rin genotipova paradajza. Knjiga apstrakta XIV Simpoziijum jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, Goč, 18-21 jun, st. 64.
 103. Stikić Radmila, Popović Slađana, Savić Dubravka, Jovanović Zorica, Prokić Ljiljana, Zdravković Jasmina, Srdić M. (2001): Delimično sušenje korenova (PRD): nova tehnika za povećanje efikasnosti usvajanja vode. Knjiga apstrakta XIV Simpoziijum jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, Goč, 18-21 jun, st. 123.
 104. Damjanović Milan, Jasmina Zdravković, Dušan Stevanović, Marković Živoslav, Milan Zdravković (2001): Proizvodnja povrća u plastenicima. Prezent, Požarevac 1-120.
 105. Đorđević R., Zdravković Jasmina, Miladinović Ž., Zečević B (2001): Selekcija sorti graška za baštensku i industrijsku proizvodnju. Knjiga apstrakta “ Naučno stručno savetovanje agronoma Republike srpske sa međunarodnim učešćem”, Teslić 13-16 mart, st 97.
 106. Zečević B., Zdravković Jasmina, Stevanović D., Marković Ž., Miladinović Ž. (2001): Ranostasne sorte i hibridi paprika i paradajza Centra za povrtarstvo. apstrakta“ Naučno stručno savetovanje agronoma Republike srpske sa međunarodnim učešćem”, Teslić 13-16 mart, st.98.
 107. Damjanović M., Zdravković Jasmina, Marković Ž., Miladinović Ž. (2001): Proizvodnja povrća u plastenicima tokom cele godine. II Savetovanje “Nauka, praksa i promet u agraru” Vrnjačka Banja, 10-14. januar, 167-171.
 108. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Pavlović N. (2001): Likopinski nivoi u plodovima papradajza (Lycopersicon esculentum Mill). Zbornik apstrakta I međunarodni simpozijum »Hrana u XIX veku«.Subotica 13-17 novembar, st. 310.
 109. Pavlović N., Zdravković Jasmina, Cvikić D. (2001): Sadržaj i varijabilnost vitamina C u lukovicama crnog luka (Allium cepa L.) Zbornik apstrakta. I međunarodni simpozijum »Hrana u XIX veku«.Subotica 13-17 novembar, st. 314.
 110. Đorđević R., Jasmina Zdravković, Zečević B., Zdravković M. (2001): Analiza kvaliteta novih genotipova pastrnka. Zbornik apstrakta. I međunarodni simpozijum »Hrana u XIX veku«.Subotica 13-17 novembar, 319.
 111. Pavlović Nenad, Jasmina Zdravković, Dejan Cvikić, Dusan Stevanovićn (2001): Genetic divergence of the cultivated ecotypes of spring garlic ( Allium sativum L) on the territory of Yugoslavia. Sustainable use of plant biodiversity to promote new opportunities for horticultural production development. 6-9. Novembar, 2001, Antalya, Turska, p.18
 112. Zdravković Jasmina, Ljiljana Stankovic, Dusan Stevanovic(2001) : Possibilities of using wild lettuce forms originating from the spontaneous Yugoslav flora in the selection for virus diseases of Lactuca sativa L. Sustainable use of plant biodiversity to promote new opportunities for horticultural production development. 6-9. Novembar, 2001, Antalya, Turska. p 16.
 113. Zdravković M., Jasmina Zdravković, Dejan Cvikić (2001): Variability of stem height, grain per pod, thousand grain mass and grain shape some baen varieties. Sustainable use of plant biodiversity to promote new opportunities for horticultural production development 6-9. 11. 2001. Antalya Turska.. p.18
 114. Obradović A., Mavridis A., Ridolph K., Zdravković J (2001): Sudden appearance og the tomato race of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria in Yugoslavia. In: »Plant phatogenic Bacteria«, edited by Solke H. De Boer, Kulwer Academic Publishers Dordrecht, The Netherlands, p. 350-352.
 115. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Pavlović N. (2001): Likopinski nivoi u plodovima papradajza (Lycopersicon esculentum Mill). Zbornik radova I međunarodni simpozijum »Hrana u XIX veku«.Subotica 14-17 novembar 2001, st. 628-633.
 116. Pavlović N., Zdravković Jasmina, Cvikić D. (2001): Sadržaj i varijabilnost vitamina C u lukovicama crnog luka (Allium cepa L.) Zbornik radova I međunarodni simpozijum »Hrana u XIX veku«.Subotica 14-17 novembar 2001, st. 638-642.
 117. Đorđević R., Jasmina Zdravković, Zečević B., Zdravković M. (2001): Analiza kvaliteta novih genotipova pastrnka. Zbornik radova I međunarodni simpozijum »Hrana u XIX veku«.Subotica 14-17 novembar 2001, st. 653-657.
 118. Zdravković Jasmina, Živoslav Marković, Bogoljub Zečević, Živomir Miladinović, Dušan Stevanović (2002): Nove sorte i hibridi paprike i paradajza. III Savetovanje Nauka. praksa i promet u agraru 10-14. januar 2002 Soko Banja, 73-79.
 119. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Zečević B., Zdravković M., Setenović- Rajičić Tatjana (2002): Epistatic gene effects on the fruit shape of the parents of F1, F2, BC1 and BC2 progeny. Book of Abstracts 5th World Congress of the processing tomato, 8th ISHS Symposium on processing tomato, 8-10 june 2002 Istanbul, p. 35.
 120. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Zdravković Milan, Pavlović Nenad (2002): Slekcija paradajza na povećan sadržaj likopina. Tematski Zbornik EKO konferencija 2002, 25-28, septembar Novi Sad, II, 281-287.
 121. Cvikić D., Đorđević R., Zečević B., Marković Ž., Zdravković Jasmina (2002): Savremeni pravci u selekciji i oplemenjivanju povrća u Centru za povrtarstvo. Knjiga sažetaka “Valorizacija resursa za proizvodnju hrane u Republici Srpskoj”, 12-15 mart, Teslić, st.59.
 122. Stikic R., S. Popovic, M. Srdic, D. Savic, Z. Jovanovic, Lj.Prokic, J. Zdravkovic (2002): Partial root drying (PRD): a new technique for growing plants that saves water and improves the quality of fruit. Book of Abstracts European Workshop of Environmental Stress and Sustainable Agriculture (ESSA), 07-12. septembar,2002, Varna, L14, p.17. – predavanje po pozivu (Bulgarian Journal of Plant Physiology)
 123. Zdravkovic Jasmina, Markovic Ž. Djordjevic R., Ljiljana Stankovic and Zdravkovic M. (2002): The morphological traits and shelf life of hybrid tomato fruits with firmness genes. Book of Abstracts 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia, p.147.
 124. Pavlović N., Jasmina Zdravković, Tatjana Sretenović-Rajičić (2002): Variability of onion bulb fresh weight. Book of Abstracts 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia, p,152.
 125. Sretenović-Rajačić Tatajana, Đorđević R., Zečević B., Zdravković Jasmina (2002): Tools for cabbage breeding employed in Serbia. Book of Abstracts 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia, p.16.
 126. Cvikić D., Zdravković Jasmina, Pavlović N., Zečević B. Đorđević R. (2002): Physological changes in maturity of fruits in nor and rin tomato genotypes. Book of Abstracts 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia, p.101.
 127. Đorđević R., Sretenović-Rajičić Tatajana, Zečević B., Cvikić D., Zdravković Jasmina (2002): Analyzis of quality of the news lines of persly (Petroselinum hortense L.) created in the Centre for vegetable crops – Palanka. Book of Abstracts 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia p. 146.
 128. Zdravković M., Zdravković Jasmina, Čorokalo D. (2002): Inhritance of the frost pod hight in dry bean. Book of Abstracts 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia, p.149.
 129. Zečević B., Cvikić D., Sretenović – Rajičić Tatajana, Đorđević R., Zdravković Jasmina (2002): Genetic analysis of the earliness in pepper (Capsicim annuum L.). Book of Abstracts 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia, p.150.
 130. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Zečević B., Zdravković M., Setenović- Rajičić Tatjana (2002): Epistatic gene effects on the fruit shape of the parents of F1, F2, BC1 and BC2 progeny. Book of Abstracts 5th World Congress of the processing tomato, 8th ISHS Symposium on processing tomato, 8-10 june 2002 Istanbul, p. 35., Acta horticulture 613, 321-325.
 131. Zdravković J., Stevanović D., Sretenović Rajićić T., Zdravković M. (2002): Genetic analysis of antocyanin and vitamin C contents in lettuce (Lactuca sativa L.) Acta horticulture, 579: 167-170
 132. Marković Ž., Zdravković J., Mijatović M., Damjanović M. (2002): Breeding potential of local tomato populations for b-carotine and vitamin C. Acta horticulture, 579: 157-161
 133. Cvikić D. Zdravković J., Ljubanović-Ralević I., Šurlan-Momirović G. Sušić Z. (2002): b-Carotene content and its changing dynamics in the investigated nor and rin tomato genotypes. Acta horticulture, 579: 145-149
 134. Đorđević R., Sretanović Rajičić T., Mijatović Mirjana., Zečević B., Zdravković J. (2002): Afila gene effects on total yield of dry pea seed (Pisum sativum L.). Acta horticulture, 579: 151-155
 135. Zdravković M., Čorokalo D., Zdravković Jasmina, Đorđević R. (2003): Nasleđivanje visine prve mahune kod boranije. Naučno stručno savetovanje: Nove tehnologije i i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić 10 –14. III, zbornik izvoda, 84.
 136. Pavlović Nenad, Jasmina Zdravković, Dejan Cvikić, Dusan Stevanović (2003): Genetic divergence of the cultivated ecotypes of spring garlic ( Allium sativum L) on the teritory of Yugoslavia. Sustainable use of plant biodiversity to promote new opportunities for horticultural production development. 6-9. Novembar, 2001, Antalya, Turska, p.18 Acta horticulture 598, p. 187-192.
 137. Zdravković Jasmina, Ljiljana Stankovic, Dusan Stevanovic (2003): Possibilities of using wild lettuce forms originating from the spontaneous Yugoslav flora in the selection for virus diseases of Lactuca sativa L. Sustainable use of plant biodiversity to promote new opportunities for horticultural production development. 6-9. Novembar, 2001, Antalya, Turska. p 16. Acta horticulture 598, p. 243-246
 138. Zdravković M., Jasmina Zdravković, Dejan Cvikić (2003): Variability of stem height, grain per pod, thousand grain mass and grain shape some baen varieties. Sustainable use of plant biodiversity to promote new opportunities for horticultural production development 6-9. 11. 2001. Antalya Turska.. p.18 Acta horticulture 598, p. 247-250.
 139. Sretenović-Rajačić Tatajana, Đorđević R., Zečević B., Zdravković Jasmina (2003): Tools for cabbage breeding employed in Serbia. Symposium proceedings 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia. 41-46.
 140. Cvikić D., Zdravković Jasmina, Pavlović N., Zečević B. Đorđević R. (2003): Physological changes in maturity of fruits in nor and rin tomato genotypes. Symposium proceedings 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia. 522-527.
 141. Đorđević R., Sretenović-Rajičić Tatajana, Zečević B., Cvikić D., Zdravković Jasmina (2003): Analysis of quality of the news lines of persly (Petroselinum hortense L.) created in the Centre for vegetable crops – Palanka. Symposium proceedings 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia p. 247-250
 142. Zečević B., Cvikić D., Sretenović – Rajičić Tatajana, Đorđević R., Zdravković Jasmina (2003): Genetic analysis of the earliness in pepper (Capsicum annuum L.). Symposium proceedings 1st Symposium on horticulture, 16-20. Oktober Ohrid, Macedonia, 207-213.
 143. Zdravković Jasmina, Radmila Stikić, Slađana Popović (2003): Dinamika porasta lista i stabla paradajza u stresnim uslovima suše. Program i izvodi saopštenja XV Simpozijum Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, 31. maj – 3. jun 2003. Vrdnik, st.111.
 144. Savić Slađana, Stikić Radmila, Savić Dubravka, Jovanović Zorica, Prokić Ljiljana, Srdić Marko, Zdravković Jasmina (2003): Uticaj delimičnog sušenja korenova na fiziološke procese kod paradajza. Program i izvodi saopštenja XV Simpozijum Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, 31. maj – 3. jun 2003. Vrdnik, st.104.
 145. Zdravković Milan, Zdravković Jasmina, Cvikić Dejan (2003): Sinhronizacija klijanja semena mrkve – dužina korenova. Program i izvodi saopštenja XV Simpozijum Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, 31. maj – 3. jun 2003. Vrdnik, st.89.
 146. Stikic R., S. Popovic, M. Srdic, D. Savic, Z. Jovanovic, Lj.Prokic, J. Zdravkovic (2003): Partial root drying (PRD): a new technique for growing plants that saves water and improves the quality of fruit. Journal of Plant Physiology, special issue, 164-171
 147. Jasmina Zdravković, Milan Damjanović, Milan Zdravković i Radiša Đorđević (2003): Ekspresija rin gena na prolongirano sazrevanje plodova paradajza (Lycopersicon esculentim Mill.). Zbornik abstrakata II Simpozijuma za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja, 1-4. oktobar 2000., st 59.
 148. Dejan Cvikić, Jasmina Zdravković, Radiša Đorđević, Milan Zdravković (2003): Nove tendencije slekcije paradajza u Centru za povrtarstvo. Zbornik rezimea V Smotra radova mladih naučnih radnika iz oblasti biotehnike, Beograd Zemun Polje, 27-28. Februar 2003, st. 23
 149. Damjanović M., Zdravković Jasmina, Đorđević R., Zdravković M., Zečević B. (2003): Proizvodnja paradajza u plastenicima. Agronomska saznanja, 1-2, 89-91.
 150. Damjanović M., Zdravković J., Marković Ž., Zečević B.i Đorđević R. (2003): Kasna jesenja proizvodnja paradajza u plastenicima sa dopunskim dogrevanjem. Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, 10-14.03.2003. Teslić, str. 38.
 151. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Damjanović M., Zdravković M., Đorđević R. (2003): The expression of the rin gene in prorogated tomato fruit ripening (Lycopersicon esculentum Mill.). Genetika, Vol. 35, 2, 77-85.
 152. Zdravković M., Zdravković Jasmina, Pavlović N., Đorđević R. (2003) The effect of genetic parameters on inheritance of the first pod hight in snap been (Phaseolus vulgaris L.). Genetika, Vol. 35, 1, 31-37.
 153. Stikić R., Savić S., Srdić M., Savić D., Jovanović Z., Prokić Lj., Zdravković J. (2003): Partial drying of tomato root-zone: physiological effects and implications for solute transport mechanisms. International Conference on Water-Saving Agriculture and Sustainable Use of Water and Land Resources (ICWSAWLR), Journal of Experimental Botany, vol. 54, October 2003, Supplement 1, i 21, Yangling, Shaanxi, P.R. China.
 154. Stikic Radmila I, Savic Sladjana Srdic M, Savic Dubravka, Jovanovic Zorica B, Prokic Ljiljana, Zdravkovic Jasmina (2003): Partial drying of tomato root-zone: physiological effects and implications for solute transport mechanisms (Meeting Abstract) Journal of Experimental Botany, vol. 54 br. , str. 21-21
 155. Zdravković Jasmina, Živoslav Marković, Milan Damjanović, Milan Zdravković, Nanad Pavlović, Mirjana Mijatović (2004): Hibridi paradajza centra za povrtarstvo pogodni za gajenje u plastenicima. Zbornik apstrakta “Proizvodnja hrane u uslovima otvorenog tržišta” Teslić, BiH, 15-18. mart, st. 63.
 156. Zdravković M., Damjanović M., Đorđević R., Zdravković Jasmina (2004): Uticaj folijarnih đubriva na broj mahuna po biljci pasulja. Zbornik apstrakta “Proizvodnja hrane u uslovima otvorenog tržišta” Teslić, BiH, 15-18. mart, st. 108.
 157. Savić S., Stikić R., Srdić M., Savić D., Jovanović Z., Prokić Lj., Zdravković J. (2004): The effect of partial root drying on growth and ions content and distribution on tomato (Lycopersicon esculentum L.).Book of abstrakts Towards ecologically sound fertilisation strategies for field vegetable production, June 2004, Perugia, Italy, Italus Hortus, Special Issue, vol. 11, nomero 3, 15-16.
 158. Zdravkovic M., Damjanović M., Jarak M. and Zdravković J. (2004): The effect microbiological fertilisers on grain weight per plant. Book of abstracts 3rd Balkan Simposium on Vegetables& potatoes, 6-10.September, Bursa-Turkey, P.49.
 159. Zdravkovic M., Damjanović M., Cvikic D., Djordjevic R. and Zdravković J. (2004): Effects of fertilisers on nutritive characters by carrot. Book of abstracts 3rd Balkan Simposium on Vegetables& potatoes, 6-10.September, Bursa-Turkey, P.51
 160. Pavlović N., Zecevic B., Zdravkovic J. and Mijatovic M. (2004): Genetic and phenotypic correlation of same onion (Allium cepa L.) bulb traits. Book of abstracts 3rd Balkan Simposium on Vegetables& potatoes, 6-10.September, Bursa-Turkey, P.5.
 161. Markovic Ž., Zdravkovic J., Damjanovic M., Zdravkovic M., Djordjevic and Zecevic B. (2004): Diversity of vegetable crops in Serbia and Montenegro. Book of abstracts 3rd Balkan Simposium on Vegetables& potatoes, 6-10.September, Bursa-Turkey, P.8.
 162. Zdravković J., Marković Ž, Zdravković M, Damjanović M, Pavlović N. (2004): Relation of mineral nutrition and content of lycopene and β- carotene in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits. Book of abstracts 3rd Balkan Simposium on Vegetables& potatoes, 6-10.September, Bursa-Turkey, P.21.
 163. Mijatovic M., Ivanovic M, Zdravkovic J., Markovic Ž. (2004): Reaction of same tomato varietes and hybrids to late blight (Phytophtora infestans Mont. De Bary). Book of abstracts 3rd Balkan Simposium on Vegetables& potatoes, 6-10.September, Bursa-Turkey, P.68.
 164. Savić S, Stikić R., Srdić M., Savić D., Jovanović Z., Prokić Lj., Zdravković J. (2004): The effect of partial root drying on growth and ions content on tomato (Lycopersicon esculentum L.). Book of bstrakts The 14th FESPB Congres, August 23-27, Cracow, Poland, Acta physologiae plantarum , Vol.26, No.3, 70.
 165. Zdravković Jasmina, Mijatović Mirjana, Ivanović M., Marković Ž., Zdravković M. (2004): Briding of tomato hybrids for resistence to late blight casual agent (Phytophtora infestans Mont .de Barry). European society for new methods in agricultural research (ESNA), XXXIV annual meeting, Novi Sad 29. VIII – 2. IX, 305 – 308.
 166. Zdravković M, Zdravković Jasmina, Đorđević R. (2004): The research of bean dry off effects. European society for new methods in agricultural research, XXXIV annual meeting (ESNA), Novi Sad 29. VIII – 2. IX, 309 – 314
 167. Zdravković M., Damjanović M., Zdravković Jasmina (2004): The influence of microbiological fertilizers on first pod height and total hight of bean – franch bean. International conference on sustainable agriculture and european integration processes, Novi Sad 19 – 24. IX, Programe& Abstracts, 92.
 168. Zdravković M., Damjanović M., Jarak Mirjana, Zdravković Jasmina (2004): Efekat mikrobioloških đubriva na visinu formiranja prve mahune i masu zrna pasulja. Tematski zbornik radova treće međunarodne konferencije «Zdravstveno bezbedna hrana» (EKO-2004), Novi Sad, 22-25. IX, knjiga I, 305 – 309.
 169. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Zdravković M., Damjanović M., Pavlović N., Stanković Ljiljana (2004): Agronomski aspect povećanja sadržaja likopina i ß-karotina u plodovima paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.). Tematski zbornik radova treće međunarodne konferencije «Zdravstveno bezbedna hrana» (EKO-2004), Novi Sad, 22-25. IX, knjiga II, 49 – 53.
 170. Savić S., S. Milosević, R. Stikić, D. Rancić, J. Zdravković, B. Zečević (2004): Partial root draying: changes in resourses partitioning saves water and improves the quality of fruit. European society for new methods in agricultural research, Prossedings of XXXIV annual meeting (ESNA), Novi Sad 29. VIII – 2. IX, 287-290
 171. Đorđević R., Jasmina Zdravković, Zečević B., Cvikić D., Ivanović M. (2004): Correlation of yield and yield components for afila and normal leave pea (Pisum sativum L.). Genetika, Vol 36, No.1, 39-47.
 172. Lazić Branka, Ljiljana Radojević, Jasmina Zdravković, Marković V., Đurovka M., Marković Ž., Gvozdenović Đ., Ilin Ž., Zečević B., Momirović N., Vračar Lj., Đorđević R. (2004): Ostvareni rezultati u okviru biotehnoloških istražaivanja. Zbornik izvoda VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, st.18.
 173. Marković Ž., Jasmina Zdravković, Damjanović M., Đorđević R., Mirjana Mijatović (2004): Selekcija paradajza u Srbiji – stanje i perspektive. Zbornik izvoda VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, st.32.
 174. Stevanović D., Jasmina Zdravković, Ljiljana Stanković (2004): Rezultati ispitivanja bioloških i morfoloških osobina novih linija paparike. Zbornik izvoda VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, st. 46.
 175. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Stevanović D., Zdravković M., Damjanović M. (2004): Delovanje etilena u procesima sazrevanja i sarenja (senescencije) plodova rin genotipova paradajza posle ubiranja (Lycopersicon esculentum Mill.). Zbornik izvoda VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, st. 48.
 176. Zdravković M., Damjanović M., Jasmina Zdravković i Marković Ž. (2004): Istraživanje efekata zasušenja na neke genotipove pasulja. Zbornik izvoda VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, st.61.
 177. Damjanović M., Jasmina Zdravković, D. Stevanović, M. Grubišić i R. Pavlović (2004): Uticaj supstrata na kvalitet rasada paradajza. Zbornik izvoda VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, st.75.
 178. Milošević Snežana, S. Savić, Radmila Stikić, B. Zečević, R. Đorđević i Jasmina Zdravković (2004): Delimično sušenje korenova. Novi pristup u gajenju i navodnjavanju paprike (Capsicum annuum L.) i paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.). Zbornik izvoda VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, st.86.
 179. Mijatović Mirjana, Jasmina Zdravković, M. Ivanović, M. Damjanović (2004): Efikasnost nekih herbicida u suzbijanju korova u proizvodnju paradajza iz direktne setve. Zbornik izvoda VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, st.96.
 180. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Ljiljana Stanković, Zdravković M., Damjanović M. (2004): Sazrevanje i starenje-propadanje plodova paradajza rin, u i rin/u genetske konstitucije. Zbornik apstrakata III Kongres genetičara Srbije. 30 novembar-3. decembar. Subotica. St. 159.
 181. Zdravković M., Zdravković Jasmina, Ljiljana Stanković, Pavlović N. (2004): Kombinacione sposobnosti nasleđivanja visine prve mahune nekih linija boranije (Phaseolus vulgaris L.). Zbornik apstrakata III Kongres genetičara Srbije. 30 novembar-3. decembar. Subotica. St. 158.
 182. Antonović G., Avramov L., Hristov S., Jelačić Slavica, Jović S., Kastori R., Koljajić V., Krnjajić Smiljka, Krnjajić Đ., Lazarević Lj., Maćej O., Mekić C., Mijanović Olga, Milojić Miroslava, Mitrović S., Mišić P., Molnar I., Nakalamić A., Nenadić N., Obradović D., Obradović M., Pavlićevič A., Romčević Lj., Simović B., Stevanović D., Stošić M., Tošić M., Tutundžić Vera, Vitorović D., Zdravković Jasmina, Zdravković M. (2004): Poljoprivredni leksikon. “Filip Višnjić”:“Nomos” Beograd. 1-665. Poglavlje –Povrtarstvo
 183. Zdravković Jasmina, Živoslav Marković, Milan Damjanović, Milan Zdravković, Nenad Pavlović, Mirjana Mijatović (2004): Hibridi paradjza Centra za povrtarstvo pogodni za gajenje u plastenicima. Agroznanje, Vol 5, 2, 53-58.
 184. Zdravković M., Damjanović M., Đorđević R., Zdravković Jasmina (2004): Uticaj folijarnih đubriva na broj mahuna po biljci pasulja. Agroznanje, Vol 5, 2, 39-43.
 185. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Ljiljana Stanković, Zdravković M., Damjanović M. (2004): Senescence of rin/rin, rin/+ and +/+ tomato fruits. Genetika, Vol. 36, 3. 195-205.
 186. Zdravković M., Damjanović M., Jasmina Zdravković i Marković Ž. (2005): Istraživanje efekata zasušenja na neke genotipove pasulja. Zbornik radova VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, 279-284.
 187. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Stevanović D., Zdravković M., Damjanović M. (2005): Delovanje etilena u procesima sazrevanja i sarenja (senescencije) plodova rin genotipova paradajza posle ubiranja (Lycopersicon esculentum Mill.). Zbornik radova VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, 220-225.
 188. Lazić Branka, Ljiljana Radojević, Jasmina Zdravković, Marković V., Đurovka M., Marković Ž., Gvozdenović Đ., Ilin Ž., Zečević B., Momirović N., Vračar Lj., Đorđević R. (2005): Ostvareni rezultati u okviru biotehnoloških istražaivanja. Zbornik radova VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, 10-19.
 189. Marković Ž., Jasmina Zdravković, Damjanović M., Đorđević R., Mirjana Mijatović (2005): Selekcija paradajza u Srbiji – stanje i perspektive. Zbornik radova VIII Naučno-stručni simpozijum Biotehnologija i agroindustrija (povrće, krompir, ukrasne, aromatične i lekovite vrste), Velika Plana 1-3.novembar, 147-157.
 190. Zdravković M., Zdravković Jasmina, Ljiljana Stanković, Pavlović N. (2005): Kombinacione sposobnosti nasleđivanja visine prve mahune nekih linija boranije (Phaseolus vulgaris L.). Genetika. Vol 37 1, 65-71.
 191. Jasmina Zdravkovic, Markovic Z., Cvikic D., Mijatovic M., Stankovic LJ (2005): Firmness of tomato fruits depending on trait accumulation and incorporation of ripening inhibitor gene. Book of apstrakts XV Eucarpia Meeting. 20-23.09.2005.Bari,Italy, p.55.
 192. Markovic Ž. Zdravkovic J. Damjanović M. Zdravković M and Đorđević R (2005): New tomato hybrids with Long Shelf life. Book of apstrakts XV Eucarpia Meeting. 20-23.09.2005.Bari,Italy, p.9.
 193. Mijatovic M., Ivanović M., Zdravković J., and Zecevic B. (2005): Resistence of tomato varietes and hybrids to Verticillium daliae and Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici Book of apstrakts XV Eucarpia Meeting. 20-23.09.2005.Bari,Italy, p.49.
 194. Milošević Snežana, S. Savić, Radmila Stikić, B. Zečević, R. Đorđević i Jasmina Zdravković (2005): Delimično sušenje korenova. Novi pristup u gajenju i navodnjavanju paprike (Capsicum annuum L.) i paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.). Arhiv za poljoprivredne nauke Vol 66, No 233, 1,69-75
 195. Damjanović M., Jasmina Zdravković, Stevanović D, Grubišić M., Pavlović N. (2005): Uticaj supstrata na kvalitet rasada paradajza. Arhiv za poljoprivredne nauke Vol 66, No 235, 3, 35-45.
 196. Savić, S., Stikić, R., Srdić, M., Savić, D., Jovanović, Z., Prokić, Lj., Zdravković, J. (2006): The effect of partial root drying on growth and ions content and distribution on tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). International Symposium Towards Ecologically Sound Fertilization Strategies for Field Vegetable Production, June 2004, Perugia, Italy, Acta Horticulture, 700, 79-82.
 197. Zdravković Jasmina, Ljiljana Stanković, Vesna Todorović, Pavlović N., Zdravković M. (2006): Prinos semena salate u različitim rokovima setve. Zbornik apstrakata III Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije, IV Naučno-stručni simpozijum iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Srbije, Zlatibor, 16-20. maj 2006, st. 189. „Selekcija i semenarstvo“ Vol. 12, broj 1-2 (2006), str: 23-26
 198. Marković Ž., Jasmina Zdravković, Zečević B., Mirjana Mijatović, Radošević Ž. (2006): Jasmin crveni - nova sorta paradajza Cherry tipa. Zbornik apstrakata III Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije, IV Naučno-stručni simpozijum iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Srbije, Zlatibor, 16-20. maj 2006, st. 182.
 199. Zdravković M., Jasmina Zdravković, Vesna Todorović, Pavlović N., Cvikić D. (2006): Ispitivanje kvaliteta i klijavosti semena pasulja - boranije. Zbornik apstrakata III Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije, IV Naučno-stručni simpozijum iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara Srbije, Zlatibor, 16-20. maj 2006, st. 184.
 200. Zdravkovic M., Damjanović M., Jarak M. and Zdravković J. (2007): The effect microbiological fertilisers on grain weight per plant. Acta Horticulture 729, 337-340. http://www.actahort.org/books/729/
 201. Zdravkovic M., Damjanović M., Cvikic D., Djordjevic R. and Zdravković J. (2007): Effects of fertilisers on nutritive characters by carrot., Acta Horticulture 729, 361-366. http://www.actahort.org/books/729/
 202. Pavlović N., Zecevic B., Zdravkovic J. and Mijatovic M. (2007): Genetic and phenotypic correlation of same onion (Allium cepa L.) bulb traits. Acta Horticulture 729, 57-60. http://www.actahort.org/books/729/
 203. Markovic Ž., Zdravkovic J., Damjanovic M., Zdravkovic M., Djordjevic and Zecevic B. (2007): Diversity of vegetable crops in Serbia and Montenegro. Acta Horticulture 729, 53-57. http://www.actahort.org/books/729/
 204. Zdravković J., Marković Ž, Zdravković M, Damjanović M, Pavlović N. (2007): Relation of mineral nutrition and content of lycopene and β- carotene in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits. Acta Horticulture 729 177-181. http://www.actahort.org/books/729/
 205. Mijatovic M., Ivanovic M, Zdravkovic J. and Markovic Ž. (2007): Reaction of same tomato varietes and hybrids to late blight (Phytophtora infestans Mont. De Bary). Acta Horticulture 729, 463-467. http://www.actahort.org/books/729/
 206. Lazić Branka, Marković Ž., Gvozdenović Đ., Zečević B., Zdravković J. (2007). Doprinos nauke razvoju povrtarstva. Zbornik radova Nauka održivog razvoja. 15.oktobra 2007. Zemun Polje. 145-161.
 207. Mijatović Mirjana, Đorđević M., Stanković Ljiljana, Zdravković Jasmina (2007): Mogućnost suzbijanja korova u proizvodnji lubenice iz direktne setve. XIII Simpozijum sa savetovanjem za zaštitu bilja, Zlatibor, 26-30. novembar 2007 godine. Str.96-97.
 208. Jarak Mirjana, Zdravković M., Đurić Simonida, Zdravković Jasmina (2007): Biofertilization in bean production. Proceedinds I International Congress Food technology, qality and safety., pp.135-141, Novi Sad, Serbia,13.-15.11.2007 ISBN 978-86-7994-007-0
 209. Jasmina Zdravkovic, Markovic Z., Cvikic D., Mijatovic M., Stankovic LJ. (2008): Firmness of tomato fruits depending on trait accumulation and incorporation of ripening inhibitor gene. Book of apstrakts XV Eucarpia Meeting. 20-23.09.2005.Bari, Italy, Acta horticulture 789 p.199-204. http://www.actahort.org/books/789/
 210. Markovic Ž., Zdravkovic J., Damjanović M., Zdravković M, Đorđević R. (2008): New tomato hybrids with Long Shelf life. Book of apstrakts XV Eucarpia Meeting. 20-23.09.2005.Bari, Italy, Acta horticulture 789, p.137-140. http://www.actahort.org/books/789/
 211. Mijatovic M., Ivanović M., Zdravković J., Zecevic B. (2008): Resistence of tomato varietes and hybrids to Verticillium daliae and Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici Book of apstrakts XV Eucarpia Meeting. 20-23.09.2005. Bari, Italy, Acta horticulture 789, p.33-136. http://www.actahort.org/books/789/
 212. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Zdravković M., MIjatović M. (2008): Inkorporacija gena čvrstine ploda. Zbornik apstrakta: Petog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva društva selekcionara i semenara Srbije, Vrnjačka Banja 25-28. Maj 2008. St. 34. http://www.dsss.org.rs/abstrakti/zbornik-dsss-sr-2008.htm
 213. Pavlović N., Zdravković M., Cvikić D., Zdravković Jasmina (2008): Sadrža I varijabilnost ukupnih šećera u lukovicama crnog luka (Allium cepa L.). Zbornik apstrakta: Petog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva društva selekcionara i semenara Srbije, Vrnjačka Banja 25-28. Maj 2008. St. 41. http://www.dsss.org.rs/abstrakti/zbornik-dsss-sr-2008.htm
 214. Marković Ž., Zdravković J., Zečević B., Mijatović M., Radošević Ž. (2008): Jasmin crveni – new variety of cherry tomato. Book of abstracts IV Balkan symposium on vegetables and potatoes, 9-12 september 2008, Plovdiv Bugarska, p. 39 http://www.4bsvp.org/
 215. Pavlovic N., Cvikic D., Zdravkovic J., Mijatovic M. (2008): Genetics divergence and its inportance for breeding onion ( Allium cepa L). Book of abstracts IV Balkan symposium on vegetables and potatoes, 9-12 september 2008, Plovdiv Bugarska, p. 53. http://www.4bsvp.org/
 216. Zdravkovic J.,Markovic Z., Zdravkovic M., Cvikic D., Pavlovic N. (2008): Genetic model of inheritance yield of tomato (Lycoprsicon esculentum Mill.) fruits. Book of abstracts IV Balkan symposium on vegetables and potatoes, 9-12 september 2008, Plovdiv Bugarska, p.59 http://www.4bsvp.org/
 217. Mijatovic M., Pavlovic N., Zdravkovic M., Zdravkovic J., Stankovic Lj. (2008): Eficiency of biological preparation AQ-10 (Ampelomyces quisqualis) in controling powdwry mildew in cucurbitaceae. Book of abstracts IV Balkan symposium on vegetables and potatoes, 9-12 september 2008, Plovdiv Bugarska, p.113. http://www.4bsvp.org/
 218. Zdravkovic M., Zdravkovic J., Mijatovic M., Pavlovic N. (2008): The inhluence of foliar fertilizers on plant height of bean. Book of abstracts IV Balkan symposium on vegetables and potatoes, 9-12 september 2008, Plovdiv Bugarska, p.59 http://www.4bsvp.org/
 219. Zdravković J., Zdravković M., Pavlović N., Cvikić D. (2008): Oplemenjivanje sorti povrća za specifične namene. Nučno srtučni skup: Čistije tehnologije i nove tehnologije - put u održivi razvoj. Knjiga izvoda radova: Tehnološko metalurški fakultet Beograd 27-28. 11. 2008. st 62.
 220. Zdravković Jasmina (2008): Organska poljoprivreda, biodiverzitet, oplemenjivanje I semenska proizvodnja povrća. II Simpozojum “Zdravo-organic” Selenča 26-27. septembra 2008. Magazin poljoprivreda, strana.6-11.
 221. Pavlovic N., Cvikic D., Zdravkovic J., Mijatovic M. (2009): Genetics divergence and its inportance for breeding onion ( Allium cepa L). IV Balkan symposium on vegetables and potatoes, 9-12 september 2008, Plovdiv Bugarska, Acta hotriculture 830, 235-239 http://www.actahort.org/books/830/
 222. Zdravkovic M., Zdravkovic J., Mijatovic M., Pavlovic N. (2009): The inhluence of foliar fertilizers on plant height of bean. IV Balkan symposium on vegetables and potatoes, 9-12 september 2008, Plovdiv Bugarska, Acta horticulture 830, 477-480. http://www.actahort.org/books/830/
 223. Zdravković Jasmina, Pavlović N., Girek Zdenka, Zdravković M., Cvikić D. (2009): Characteristics important for organic breeding of vegetable crops. Book of apsracts, IVCongress of the Serbian genetic society, Tara, June 1-5.2009.,p.234.
 224. Pavlović N., Cvikić D., Zdravković J., Mijatović M., Brdar-Jokanović M. (2009): Dry matter content inheritance pattern in fresh bulb onion (Allium cepa L.). Book of apsracts, IVCongress of the Serbian genetic society, Tara, June 1-5.2009.,p.237
 225. Ugrinović Milan, Zdravković Jasmina, Brdar-Jokanović Milka, Girek Zdenka Veselinović Milorad i Milan Damjanović (2009): Uticaj primene tečnih i lako pristupačnih rastvorljivih sredstava za ishranu bilaka na prinos zelene salate (Lactuca sativa L.). Zbornik izvoda IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji” Beograd 23-24. oktobar 2009. st. 74.
 226. Zdravkovic Jasmina, Zivoslav Markovic, Mirjana Mijatovic, Milan Zdravkovic, Sladjan Adzic (2009): A possibility for increasing Late blight (Phytophtora infestans Mont. De Barry) resistance in tomato. Национална научна конференция по генетика, Book of apstracts, Софиᴙ 28-30. октомври 2009, st.7.
 227. Zdarvković Jasmina, Marković Ž., Mijatović Mirjana, Zdravković M. (2009): Aplikacija mutantnih gena i selekciji paradajza Instituta za povrtarstvo i Smederevskoj Palanci. Zbornik izvoda I simpozijum sa međunarodnim učešćem: Poljprivreda, lokalni razvoj i turizam, Vrnjačka Banja 21-23.decembar 2009. St.12.
 228. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Mijatović Mirjana, Zdravković M. (2009): Inkorporacija gena čvrstine ploda paradaiza (Lycopersicon esculentum Mill.). The incorporation gene of tomato fruit firmness (Lycopersicon esculentum Mill.). Selekcija i semenarstvo, Plant breeding and seed production, vol. 15, broj 2 (2009), str: 63-70.
 229. Marković Ž., Zdravković J., Cvikić D., Pavlović N., Zdravković M. (2010): Uticaj rin gena na dužinu čuvanja i promenu hemijskog sastava plodova F1 hibrida paradajza. Arhiv za poljoprivredne nauke 71, 253, 1: 73-78. (Effects of rin Gene on the Shelf life and Changes in the Content of Chemical components of Tomato Fruits in F1 Tomato Hybrids. Journal of Scientific Agricultural Research 71, 253, 1: 73-78. ).
 230. Zdravković M. Pavlović N. Cvikić D., Vasić M., Zdravković J., Marković Ž. (2010): Biodiverzitet povrtarskih vrsta u Srbiji. Zbornik Apstrakata “Šestog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara”, 17-21. maj Vršac, st.4
 231. Brdar-Jokanović M., Pavlović N., Ugrinović M., Zdravković J., Girek Z., Cvikić D., Zdravković M. (2010): Prinos genotipova crnog luka u uslovima organske proizvodnje. Zbornik Apstrakata “Šestog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara”, 17-21. maj Vršac, st.30.
 232. Zdravković J., Mijatović M., Šević M., Todorović V., Ristić N., Pavlović N. (2010): Mogućnost jednofazne žetve semena suncokreta (Beta vulgaris var. rubra). Zbornik Apstrakata “Šestog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara”, 17-21. maj Vršac, st.76.
 233. Girek Z., Prodanović S.,Brdar-Jokanović M., Zdravković J., Živanović T.,Cvikić D., Zdravković M. (2010): Uticaj etrela i srebro-nitrata na karakteristike ploda dinje (Cucumis melo L.). Zbornik Apstrakata “Šestog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara”, 17-21. maj Vršac, st.87.
 234. Cvikić D., Pavlović N., Zdravković M., Zdravković J. (2010): DORA - nova sorta paprike (Capsicum annuum L) Instituta za povrtarstvo. Zbornik Apstrakata “Šestog naučno-stručnog simpozijuma iz selekcije i semenarstva Društva selekcionara i semenara”, 17-21. maj Vršac, st.90.
 235. Đorđević R., Zečević B., Zdravković J., Živanović T. and Todorović G. (2010): Inheritance of yield components in tomato, Genetika, Vol. 42, No 3, pp. 575-583.
 236. Adžić S., Pavlović S., Zdravković J. (2010): Ekonomska opravranost semenarstva povrća za koncept održive organske proizvodnje. Ekonomika poljoprivrede, 57: 20-24.
 237. Zdravković J., Pavlović N., Girek Z., Zdravković M., and Cvikić D. (2010): Caracteristics inportant for organic breeding of vegetable crops. Genetika, 42,2, 223-233.
 238. Djordjevic M., Damnjanovic J., Ugrinovic M., Djordjevic R., Zdravkovic J., Zecevic B. (2010): In vitro biocontrol of tomato fusarium wilt using some soil bacteria. 3rdInternational Symposium on tomato diseases, 25-30 Jily Ischia, Napoles Italy (ISHS), p.149
 239. Nikolić Bogdan,Ugrinović M., Đurović S., Zdravković J., Milićević Z. (2010): Uticaj drugih i specijalnih proizvoda na hortikulturne biljke 1. Prinos komponente pronosa jabike i paradajua. Zaštita bilja Vol 64(4), No 247, 301-313.
 240. Zdravković Jasmina, Pavlović N. Pavlović R., Bošković-Rakočević Ljiljana, Zdravković M., Ugrinović M, Mladenović Jelena (2011): Promena sadržaja likopina i beta karotina u plodovima paradajza (Lycopersicon esculentum Mill.) u zavisnosti od mineralne ishrane. Zbornik radova XVI Savetovanje o biotehnolohiji, 4. Mart. 2011. Agronomski fakultet Čačak, Vol 16 (18): 87-92.
 241. Đorđević M., Đorđević R., Zečević B., Zdravković Jasmina, Damjanović Jelena (2011): Antagonizam bekterija kao alternativa u kontroli Botrytis cinerea patogena na povrću. Zbornik radova XVI Savetovanje o biotehnolohiji, 4. Mart. 2011. Agronomski fakultet Čačak, Vol 16 (18): 465-471.
 242. Pavlović N., Cvikić D., Zdravković J., Mijatović M., Brdar-Jokanović M. (2011): Mode of inheritance of dry matter content in onion (Allium cepa L.) bulb. Genetika, Vol. 43, broj 1 (2011), str: 19 -27
 243. Jasmina Zdravković, Nenad Pavlović, Zdenka Girek, Milka Brdar-Jokanović, Dubravka Savić, Milan Zdravković and Dejan Cvikić (2011): Generation mean analysis of yield components and yield in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Pakistan Journal of botany, 43(3): 1575-1580.
 244. Pavlovic R., Maskovic P., Mladenovic J., Zdravkovic J., Acamovic Đokovic G., Zdravkovic M., Cvikic D. (2011): In vitro antimicrobial activity of ethanol lettuce extracts as a potential natural conservancy. Proceedings of International symposium “Safe food production”. Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 19-25 june 2011, p. 417-419.
 245. Pavlovic R., Bosković-Rakocevic Lj., Zdravkovic M., Zdravkovic J., Djuric M., Pavlovic N. (2011): Nitrate content and yield of lettuce depending on nitrogen dose and way of production. Proceedings of International symposium “Safe food production”. Trebinje, Bosnia and Herzegovina, 19-25 june 2011, p. 420-422.
 246. Brdar-Jokanovic M., Ugrinović M., Cvikić D., Pavlović N., Zdravković J., Adžić S., Zdravković M. (2011): Onion yield and yield contributing characters as affected by organic fertilizers. Field Veg.Crop Res., 48 (2),341-346.
 247. Ugrinović M., Oljača S., Brdar-Jokanović M., Zdravković J., Girek Z., Zdravković M. (2011): The effect of liquid and soluble fertilizers on lettuce yield. Contemporary agriculture Vol. 60 (1-2) 110-115.
 248. Zdravković J.,Pavlović N., Pavlović R., Zdravković M., Ugrinović M., Girek Z., Brdar –Jokanović M. (2011): Mas loss and selh lihe of tomato after harvesting. IV Symposium Postarvest storage of Vegetables and fruits in Western Balkan Countries, 19-20. Sepember, Sombor (Serbia): 23.
 249. Pavlović R., Mladenović J., Zdravković J., Đurić M., Aćamović-Đoković M., Zdavković M. (2011): Effect of lyophilization on changes in the mechanical and chemical composition of broccoli inflorescenes. IV Symposium Postarvest storage of Vegetables and fruits in Western Balkan Countries, 19-20. Sepember, Sombor (Serbia): 59.
 250. Pavlović N., Zdravković J., Girek Z., Zdravković M., Ugrinović M., Pavlović R., Bošković-Rakočević Lj. (2011): Dry matter content in onion bulbs (Allium cepa L.) during tradicional storage. IV Symposium Postarvest storage of Vegetables and fruits in Western Balkan Countries, 19-20. Sepember, Sombor (Serbia): 57
 251. Pavlović R., Bošković-Rakočević LJ., Zdravković M., Zdravković J., Pavlović N., Cvikić D. (2011): Effect of fertilization on the nitrate content some parts of the carrot taproot. IV Symposium Postarvest storage of Vegetables and fruits in Western Balkan Countries, 19-20. Sepember, Sombor (Serbia): 32
 252. Zdravković J., Marković Ž., Zdravković M., Pavlović R., Mijatović M., Živanović T., Pavlović N. (2011): Usage of mutant genotipes in tomato selektion for specific traits at the Institute for vegetable crops. Book of abstracts IV Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic society. Kladovo (Serbia) october 2-6. p:60
 253. Pavlović N., Zdravković J., Cvikić D., Zdravković M., Adžić S., Pavlović S., Šurlan –Momirović G. (2011): The use of RAPD markers in onion selection. Book of abstracts IV Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic society. Kladovo (Serbia) october 2-6. p:62
 254. Đorđević M., Zečević B., Đorđević R., Zdravković J., Mijatović M. (2011): Effect of race 3 of fusarium wilt on some tomato varieties. Book of abstracts IV Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic society. Kladovo (Serbia) october 2-6. p:69
 255. Adžić S., Pavlović S., Zdravković J., Prodanović S., Pavlović N., Girek Z., Cvikić D. (2011): First apperiance of flower branches in vernalisacion process of middle late cabbage genotypes and their F1 hybrids, Book of abstracts IV Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic society. Kladovo (Serbia) october 2-6. p:70
 256. Pavlović S., Adžić S., Cvikić D., Zdravković J. (2011): In vitro culture as a part of Brassica oleracea. Book of abstracts IV Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic society. Kladovo (Serbia) october 2-6. p:71
 257. Girek Z., Zdravković J., Prodanović S., Cvikić D., Adžić S., Pavlović N., Zdravković M. (2011): Effecat of chemical induction of sexual expresiun on melon yield. Book of abstracts IV Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic society. Kladovo (Serbia) october 2-6. p:73
 258. Brdar-Jokanović M., Ugrinović M., Pavlović S., Girek Z., Cvikić D., Zdravković J., Zdravković M. (2011): Onion yield contributing characters in organic and konventional groving systems. Book of abstracts IV Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic society. Kladovo (Serbia) october 2-6. p:75
 259. Cvikić D., Zdravković J., Zdravković M., Pavlović N., Adžić S., Đorđević M. (2011): Postharvest shelf life of tomato (Lycopersicon esculentum Mill) mutants (nor and rin) and their hybrids. Book of abstracts IV Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic society. Kladovo (Serbia) october 2-6. p:111
 260. Zdravković M., Zdravković J., Pavlović R., Girek Z., Pavlović N., Cvikić D., Pavlović S. (2011): Stady of some bean (Phaseolus vulgaris L.) population origating from Central Serbia. Book of abstracts IV Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian genetic society. Kladovo (Serbia) october 2-6. p:130
 261. Pavlovic N., Zdravkovic J., Cvikic D., Zdravkovic M., Prodanovic S., Girek Z., Boškovic–Rakocevic LJ. (2011): Mode of inheritance of some morphological onion (Allium cepa L.) traits. Book of Abstracts 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania, p.70
 262. Brdar-Jokanovic M., Zoric M., Pavlovic S.,Ugrinovic M., Zdravkovic J., Cvikic D., Zdravkovic M. (2011): Genetic variation and envitomental stabilityof onion yield under organic and mineral fertilisation. Book of Abstracts 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania, p 72
 263. Markovic Z., Zdravkovic J., Cvikic D., Mijatovic M., Pavlovic R., Zdravkovic M. (2011): Breeding new F1 tomato hybrids of rin genotype. Book of Abstracts 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania, p.76
 264. Adzic S., Pavlovic S., Prodanovic S., Brdar-Jokanovic M., Cvikic D., Pavlovic N., Zdravkovic J. (2011): Correlation of important agronomical characteristics and yield of medium late genotypes of head cabbage. Book of Abstracts 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania, p77.
 265. Cvikic D., Zdravkovic J., Pavlovic N., Adzic S., Pavlovic S., Pavlovic R. (2011): Multivariate analysis of parents of F1 and F2 pepper hybrids based on morfological markers and quantitative traits. Book of Abstracts 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania, p79.
 266. Zdravkovic M., Zdravkovic J., Bocanski J., Djoković V., Pavlovic R., Pavlović N., Cvikic D. (2011): Production of vegetable and potatio seede in Serbia. Book of Abstracts 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania, p 81.
 267. Zdravkovic J. Pavlovic R., Maškovic P., Mladenovic J., Aćamović-Đoković G., Đuric G., Pavlovic N. (2011): Antibacterial activity of lettuce (Lactuca sativa L.) extract grown in plastic- and glass-houses. Book of Abstracts 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania, p.163.
 268. Zdravkovic M., Pavlovic R., Boskovic-Rakocevic Lj., Djuric M., Cvikic M., Pavlović N., Zdravković J. (2011): Accumulation of nitrate in spinach depending on shape and nitrogen doses. Book of Abstracts 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania, p. 172.
 269. Girek Z., Zivanovic T., Prodanovic S., Djordjevic M., Mladenovic J., Ugrinovic M., Zdravkovic J. (2011): Effects of exogenous tretment with different chemicals compounds on melon fruit and seed quality. Book of Abstracts 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania, p 177.
 270. Zdravkovic Jasmina, Nenad Pavlovic, Mirjana Mijatovic, Milan Zdravkovic, Sladjan Adzic, Pavlovic Rados and Ljiljana Boškovic – Rakocevic (2011): The level of resistance to late blight Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in tomato breeding genotypes in Serbia. African Journal of Agricultural Research 6(24) : 5475 – 5480 DOI: 10.5897/AJAR11.1349
 271. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Zdravković M., Pavlović R., Maladenović J. (2011): Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) breeding for yield. Proceedings International Scientific Symposium of Agriculture “Agrosym Jahorina 2011”, Novembar 10-12, Jahorina: 157-163. UDK635.64:631.527]:631.559
 272. Pavlović R., Mladenović J., Mašković P., Aćamović Đoković G., Zdravković J. (2011): In vitro antimikrobna aktivnost mrkve kao potencijalni prirodni antioksidansi. International Scientific Symposium of Agriculture “Agrosym Jahorina 2011”, Novembar 10-12, Jahorina: 302-306. UDK 633.43:66.061.1]:615.322(497.11)
 273. Pavlović R., Mladenović J., Mašković P., Aćamović Đoković G., Zdravković J., Zdravković M. (2011): Ultrasonični ekstrakt mrkve kao prirodni antioksidans. International Scientific Symposium of Agriculture “Agrosym Jahorina 2011”, Novembar 10-12, Jahorina. 307-311. UDK 66.061.1:66.094.3-097.8
 274. Djordjevic M., J. Zdravkovic, B. Zecevic, M. Ugrinovic, M. Ivanovic (2011): Reaction of different tomato cultivars to race 1 of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. ISHS Symposium on High Tunnel Horticultural Crop Production, 16.-19. October, State College, PA, USA, Program and Abstracts, bez paginacije
 275. Cvikić D., N.Pavlović, M.Zdravković, R.Pavlović, J.Zdravković, S.Adzić (2011): A contemporary approach to breeding elongated pepper (Capsicum anuuuum L.) varieties. Acta Agruculturae Serbica, Vol XVI(32): 91-95
 276. Zdravkovic J., Marković Z., Mijatović M., Pavlović R., Mladenović J., Pavlović N., Zdravković M. (2011): Tomato selection at the Institute for vegetable crops, Smederevska Palanka- achivements and tendencies. 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 29 septembar - 2 oktobar Sarajevo, BIH, Book of Abstracts, 92.
 277. Zdravkovic Jasmina, Rakocevic-Boskovic Ljiljana, Pavlovic Radoš, Cvikic Dejan, Girek Zdenka (2011): Growing of tomato seedling on Serbian substrate deposits. 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 29 septembar - 2 oktobar, Sarajevo, BIH, Book of Abstracts, 91.
 278. Živanović T., Prodanović S., Šurlan –Momirović G., Đorđević R., Zdravković J., Zečević B. (2011): Analiza posebnih kombinacionih sposobnosti i heterozisa kod paradajza, Arhiv za poljoprivredne nauke, Journal of Sciencific Agricultural Research Vol. 72, 3, 43-52.
 279. Girek Z., Zdravković J., Cvikić D., Pavlović N., Zdravković M., Živanović T., Prodanović S. (2011): Modifikacija ekspresije pola kod dinje (Cucumis melo L.) primenom etrela. Arhiv za poljoprivredne nauke. (4):15-23.
 280. Pavlović N., Zdravković Jasmina, Cvikić D., Adžić S., Girek Zdenka, Ugrinović M, Zdravković M. (2011): Banka biljnih gena i očuvanje biodiverziteta povrtarskih vrsta u Smederevskoj Palanci. Plant breeding and seed production, Vol. 17, broj 2 , str: 1-7
 281. Zdravković Jasmina, Ristić Nevena, Girek Zdenka, Pavlović Suzana, Pavlović N., Đorđević M., Zdravković M. (2011): Dormantnost semena selekcionisanih linija plavog patlidžana (Solanum melongena L.). Plant breeding and seed production, Vol. 17, broj2, str: 17-34.
 282. Mijatović Mirjana, Đorđević Mladen, Šević Milan, Zdravković Jasmina, Ugrinović Milan, Miladinović Miroslav, Jošić Dragana (2011): Efficiency of Pseudomonas chlororaphis sub sp aurantiaca (isolateQ16) in controlling some pepper seed pathogens and its influence to germination. Proceedings, Microbiologia Balkanica 2011, 25-29 October, Belgrade, Serbia, pp. bez paginacije
 283. Radoš Pavlović, Jelena Mladenović, Blaga Radovanović, Gordana Aćamović-Đoković, Jasmina Zdravković, Milan Zdravković (2011): Antioxidant Activity of Tomato and Pepper Ethanol extracts. IX Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj“, Zbornik radova, 19-22
 284. Radoš Pavlović, Jelena Mladenović, Blaga Radovanović, Gordana Aćamović-Đoković, Jasmina Zdravković, Milan Zdravković (2011): Antimikrobna aktivnost etanolnih ekstrakata paradajza i paprika. IX Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj“, Zbornik radova. 154-159.
 285. Girek Zdenka, Prodanovic Slaven, Zdravkovic Jasmina, Cvikic Dejan, Ugrinovic Milan, Adzic Sladjan, Zdravkovic Milan (2012): Uticaj hormona na broj i odnos hermafroditnih i muskih cvetova kod andromonoecijskih sorti dinje. Zbornik naucnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 18 (1-2): 79-88.
 286. Đorđević M., Vatchev T., Girek Z., Šević M., Zečević B., Zdravković J., Ivanović M. (2012): Reaction of different tomato cultivars toward race 1 of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Genetika Vol. 44, 1: 109 – 118
 287. Djurić Milena, Senad Murtić, Gordana Šekularac, Nura Rešidović, Vesna Milić, Jasmina Zdravković, Ljiljana Bošković-Rakočević (2012): Copper and manganese content of the leaves of pepper (Capsicum annuum L.) grown on different soil types. African Journal of biotehnology 11 (31): 7894-7898. DOI: 10.5897/AJB11.3937
 288. Boskovic-Rakocevic Ljiljana, Rados Pavlovic, Zdravkovic Jasmina, Milan Zdravkovic, Nenad Pavlovic, Milena Djuric (2012): Effect of nitrogen fertilization on carrot quality. African Journal of Agricultural Research. 7, 18: 2884-2900 DOI: 10.5897/AJAR11.1652
 289. Pavlovic R., Mladenovic J., Radovanovic B., Acamovic-Ðokovic G., Zdravkovic J., Zdravkovic M. (2012): Phenolic compounds and biological activity of Capsicum annuum L. African Journal of Biotechnology. 11(45): 10446-10450. DOI: 10.5897/AJB12.980
 290. Ristić N., Todorović V., Zdravković J., Adžić S. (2012): Promene klijavosti semena plavog patlidžana (Solanum melongena L) u periodu čuvanja. Zbornik apstrakata VII Nučno-stručni simpozijum iz selekcije i semenarstva. Vršac 30. Maj-1. Jun. st. 60.
 291. Zdravković J., Ristić N., Girek Z., Pavlović S., Pavlović N., Đorđević M., Zdravković M. (2012): Dormantnost semena selekcionih linija plavog patlidžana (Solanum melongena L.). Zbornik apstrakata VII Nučno-stručni simpozijum iz selekcije i semenarstva. Vršac 30. Maj-1. Jun. st. 56.
 292. Pavlović N., Zdravković J., Cvikić D., Adžić S., Girek Z., Ugrinović M., Zdravković M. (2012): Gene bank of vegetable varieties in Smederevska Palanka. International scientifis conference. Book of abstracts „130 years agricultiral science in Sadovo“. 5-6 june, Sadovo, Bulgaria. P:74.
 293. Zdravković M., Zdravković J., Ugrinović M., Girek Z., Pavlović N., Mladenović J., Adžić S. (2012): Divergenci a sample of lokal bea (Phaseolus vulgaris L.) genotypes in Serbia. Book of abstracts „130 years agricultiral science in Sadovo“. 5-6 june, Sadovo, Bulgaria. P:74-75.
 294. Zdravković J., Stikić R., Pavlović R., Zdravković M., Pavlović N., Cvikić D. (2012): Tolerance to drought of some domestic tomato populations during the juvenile phase of development. Book of abstracts „130 years agricultiral science in Sadovo“. 5-6 june, Sadovo, Bulgaria. P:75.
 295. Adžić S., Prodanović S., Girek Z., Pavlović N, Pavlović S., Zdravković J., Cvikić D. (2012): Effect of vernalization and gibberellic acid GA3 on regulation of flowering gene expression in late head cabbage (Brassica oleracea var capitata L. ). Book of abstracts „130 years agricultiral science in Sadovo“. 5-6 june, Sadovo, Bulgaria. P:189.
 296. Zdravković Jasmina, Pavlović N., Pavlović R., Zdravković M., Ugrinović M., Girek Zdenka., Brdar-Jokanović Milka (2012): Postharvest weight loos and shelf life of tomato. Contemporaray Agriculture Vol 61, special: 106-113.
 297. Pavlović R., Bošković Rakočević Ljiljana, Zdravković M., Zdravković Jasmina, Pavlović N., Cvikić D. (2012): Effect of fertilisation on nitrate content in some parts of carrot taproot. Contemporaray Agriculture Vol 61, special: 113-119.
 298. Pavlović R., Mladenović Jelena, Zdravković Jasmina, Đurić Milena, Aćamović Đoković Gordana, Zdravković M. (2012): Effect of lyophilization on changes in the mechanical and chemical composition of the broccoli inflotescences. Contemporaray Agriculture Vol 61, special: 119-124
 299. Pavlovic N., Zdravkovic J., Cvikic D., Zdravkovic M., Prodanovic S., Girek Z., Boškovic–Rakocevic LJ. (2012): Mode of inheritance of some morphological onion (Allium cepa L.) traits. 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania (ISHS) Acta horticulture 960: 121-128
 300. Brdar-Jokanovic M., Zoric M., Pavlovic S.,Ugrinovic M., Zdravkovic J., Cvikic D., Zdravkovic M. (2012): Genetic variation and enviromental stability of onion yield under organic and mineral fertilisation. 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania (ISHS) Acta horticulture 960: 111-116
 301. Markovic Z., Zdravkovic J., Cvikic D., Mijatovic M., Pavlovic R., Zdravkovic M. (2012): Breeding new F1 tomato hybrids of rin genotype. 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania (ISHS) Acta horticulture 960: 165-168
 302. Adzic S., Pavlovic S., Prodanovic S., Brdar-Jokanovic M., Cvikic D., Pavlovic N., Zdravkovic J. (2012): Correlation of important agronomical characteristics and yield of medium late genotypes of head cabbage. 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania (ISHS) Acta horticulture 960: 159-164
 303. Cvikic D., Zdravkovic J., Pavlovic N., Adzic S., Pavlovic S., Pavlovic R. (2012): Multivariate analysis of parents of F1 and F2 pepper hybrids based on morfological markers and quantitative traits. 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania (ISHS) Acta horticulture 960: 89-94
 304. Zdravkovic M., Zdravkovic J., Bocanski J., Djoković V., Pavlovic R., Pavlović N., Cvikic D. (2012): Production of vegetable and potatio seede in Serbia. Book of 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania (ISHS) Acta horticulture 960: 117-120
 305. Zdravkovic J. Pavlovic R., Maškovic P., Mladenovic J., Aćamović-Đoković G., Đuric G., Pavlovic N. (2012): Antibacterial activity of lettuce (Lactuca sativa L.) extract grown in plastic- and glass-houses. 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania (ISHS) Acta horticulture 960: 299-303
 306. Zdravkovic M., Pavlovic R., Boskovic-Rakocevic Lj., Djuric M., Cvikic M., Pavlović N., Zdravković J. (2012): Accumulation of nitrate in spinach depending on shape and nitrogen doses. 5thBalkan symposium on Vegetable and Potatoes. 9-12. October, Tirana Albania (ISHS) Acta horticulture 960: 305-309.
 307. Pavlovic S., Milojevic L., Vinterhalter B., Adžic S., Zdravković J., Cvikić D., Mitić N., (2012): Introduction of direct somatic embryogenesis from immature embryos of Brasica oleracea var sabauda. Book of abstracts “6th International symposium on Brassica and 18th Crucifer genetics workshop” Brassica 2012. Catania (Italia) 12-16. November 2012.(ISHS): 140.
 308. Adžic S., Prodanović S., Girek Z., Pavlović N., Cvikić D., Pavlović S., Zdravković J. (2012): Effect of the aplication of gibberellic acid at diferent stages the late hed cabbage rossete on vernalization and seed yield. Book of abstracts “6th International symposium on Brassica and 18th Crucifer genetics workshop” Brassica 2012. Catania (Italia) 12-16. November 2012.(ISHS): 188.
 309. Zdravković J. Marković Ž., Zdravković M., Pavlović R. (2012): Paradajz. Institut za povrtarstvo. Smederevska Palanka. 1-228.
 310. Marković Ž., Zdravković J., Zdravković M., Cvikić D., Pavlović N., Pavlović S., Adzić S. (2012): Genetic divergence of very large fruited local tomato populations. Book of abstracts International symposium for agriculture and food „VII Symposium for vegetable and flower production“ 12-14. December 2012, Skopje, Republic of Macedonia.p.127
 311. Pavlović R., Mladenović J., Mašković P., Aćamovcoć- Đoković G., Zdravković J. (2012): Antioxidant activity macerage and ultrasonic extracts og cabbage. Book of abstracts International symposium for agriculture and food „VII Symposium for vegetable and flower production“ 12-14. December 2012, Skopje, Republic of Macedonia.p.193
 312. Pavlović R., Mladenović J., Mašković P., Aćamovcoć- Đoković G., Zdravković J. (2012): Biologal activity of betroot extracts. Book of abstracts International symposium for agriculture and food „VII Symposium for vegetable and flower production“ 12-14. December 2012, Skopje, Republic of Macedonia.p.194
 313. Đorđević Mladen, Dolovac N., Đorđević R., Trkulja N., Damnjanović J., Zdravković J., Mijatović M. (2012): Effect of race 3 of Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici on some tomato cultivars. Zaštita bilja. 63(1):22-28.
 314. Pavlović Nenad, Jasmina Zdravković, Dejan Cvikić, Milan Zdravković, Slađan Adžić, Suzana Pavlović, Gordana Šurlan-Momirović (2012): Mogućnost primene molekularnih RAPD markera u selekciji crnog luka. Genetika, Vol. 44, No. 2 (2012), pp. 269-278
 315. Cvikic D., J.Zdravkovic, N.Pavlovic, S.Adžić, M. Đorđevic (2012): Postharvest shelf life of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) mutanats (nor and rin) and their hybrid. - Genetika, Vol 44, No. 3, 449- 456.
 316. Pavlovic S., S. Adžić, D.Cvikić, J. Zdravković, M. Zdravković (2012): In vitro culture as a part of Brassica oleracea var. capitata L. breeding. - Genetika, Vol 44, No. 3, 611 -618.
 317. Zdravković J., Ž. Marković, M. Zdravković. M. Mijatović, N. Pavlović (2012): The usage of mutant genotypes in tomato selection for specific traits at the institute for vegetable crops - Genetika, Vol 44, No. 3, 701-710.
 318. Pavlović, R., Mladenović Jelena, Radovanović Blaga, Mašković P., Zdravković Jasmina (2012): Antioxidants of vegetable–potential natural preservatives. Elektronska knjiga.,VIVUS, 1st Scientific Conference on Agriculture, Environmentalism and Horticulture "Transmission of Innovations, Knowledge and Practical Experience into Everyday Practice", Naklo, Slovenia, 1-6.
 319. Pavlović, R., Mladenović Jelena, Radovanović Blaga, Mašković, P., Zdravković Jasmina (2012): Antimicrobial activity of ethanol lettuce extracts as a potential natural conservancy. Elektronska knjiga, VIVUS, 1st Scientific Conference on Agriculture, Environmentalism and Horticulture "Transmission of Innovations, Knowledge and Practical Experience into Everyday Practice", Naklo, Slovenia,1-6
 320. Suzana Pavlovic, Branka Vinterhalter, Snezana Zdravkovic-Korac, Dragan Vinterhalter, Jasmina Zdravkovic, Dejan Cvikic, Nevena Mitic (2013): Recurrent somatic embryogenesis and plant regeneration from immature zygotic embryos of cabbage (Brassica oleracea var. capitata) and cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis). Plant Cell Tissue and Organ Culture Volume 113, Issue 3, pp 397-406. DOI:10.1007/s11240-012-0279-6
 321. Zdenka Girek, Slaven Prodanović, Tomislav Živanović, Jasmina Zdravković, Mladen Đorđević, Slađan Adžić, Milan Zdravković (2013): Analiza GxE interakcije primenom AMMI modela u oplemenjivanju dinje. Zbornik naučnik radova Instituta PKB Agroekonomik, 19 (1-2): 165-173.
 322. Zoran Ilić, Lidija Milenković, Mirjana Vasić, Zdenka Girek, Milan Zdravković, Jasmina Zdravković (2013): Old cultivars and populations from traditional pepper-growing regions of Serbia as breeding potential. Journal of Agricultural Science (JAS-Canadian) Vol. 5, No. 6: 132-140. link
 323. Dragana Josic, Mira Starović, Sasa Stojanovic, Tatjana Popovic, Nenad Dolovac, Jasmina Zdravkovic, Snezana Pavlovic (2013): First Report of Group 16SrXII-A Phytoplasma Causing Stolbur Disease in Saponaria officinalis Plants in Serbia. Plant Disease, Vol 97, No 3: 420 (doi: http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-09-12-0885-PDN)
 324. Zdravkovic Jasmina, Ristic Nevena, Girek Zdenka, Pavlovic Suzana, Pavlovic Nenad, Pavlović Radoš, Zdravkovic Milan (2013): Understanding and overcoming seed dormancy in eggplant (Solanum melongena L.) breeding lines. SABRAO Breeding and genetics Vol 45, 2, 211-221.
 325. Ristić Nevena, Vesna Todorović, Slađan Adžić, Jasmina Zdravković (2013): Promene klijavosti semena plavog patlidžana (Solanum melongena L.) u periodu skladištenja poreklom iz plodova različite starosti. Plant breeding and seed production, Vol. XIX, 1: 35-42.
 326. Cota Josip, Zdravkovic Jasmina, Zdravkovic Milan, Cota Jelena, Kurtovic Omer, Rebac Dubravka (2013): Production and bio-active potential of old tomato cultivars originating from former Yugoslavia. IV International Symposium „Agrosym 2013“, Jahorina 2-4.10. 243-250. 10.7251/AGSY1303243C
 327. Girek Zdenka, Slaven Prodanovic, Jasmina Zdravkovic, Tomislav Zivanovic, Milan Ugrinovic, Milan Zdravkovic (2013): The effect of growth regulators on sex expression in melon (Cucumis melo L.). Crop Breeding and Applied Biotechnology 13: 165-171 link
 328. Pavlović S., Adžić S., Zdravković J., Cvikić D., Milojević J., Vinterhalter B., Mitić N. (2013): Induction of Direct Somatic Embryogenesis from Immature Embryos of Brassica oleracea var. sabauda L. Proc. VIth IS on Brassicas and XVIIIth Crucifer Genetics Workshop. ISHS. Acta Hort. 1005: 239-246.
 329. Adžić S., Z. Girek, N. Pavlović, J. Zdravković, D. Cvikić, S. Pavlović, S. Prodanović (2013): Vernalization and Seed Yield of Late Head Cabbage in Different Phases of Rosette Development by Applying GA3 In Vivo. Proc. VIth IS on Brassicas and XVIIIth Crucifer Genetics Workshop. ISHS. Acta Hort. 1005: 369-374.
 330. Zdravković J., Z. Jovanović, M. Djordjević, Z. Girek, M. Zdravković, R. Stikić (2013): Application of stress susceptibility index for drought tolerance screening of tomato populations. Genetika, Vol 45, No. 3, 679-689.
 331. Jelena Mladenovć, Radoš Pavlović, Blaga Radovanović, Gordana Aćamović-Đoković, Jasmina Zdravković, Pavle Mašković, Milica Cvijović (2013): Sadržaj fenolnih jedinjenja i antimikrobna aktivnost ultrazvučnih ekstrakta prokelja (Brassica oleracea var. gemmifera), XVIII savetovanje biotehnologije, Zbornik radova, Vol.18 (20) 2013, Čačak, 179-184.
 332. Brdar-Jokanović M., Pavlović S., Zdravković M., Ugrinović M., Zdravković J. (2013): Svojstva cherry paradajza vezana za toleranciju na sušu u vegetativnom periodu životnog ciklusa. Bilten za alternativne biljne vrste 45 (86): 33-39.
 333. Brdar-Jokanović Milka, Miroslav Zorić, Milan Ugrinović, Jasmina Zdravković, Milan Zdravković (2013): Trait assosiations in onion grown under organic and mineral fertilization. Acta Agiculture Serbica, Vol XIII, 35: 49-57.
 334. Girek Zdenka, Milan Ugrinović, Slaven Prodanović, Jasmina Zdravković, Milka Brdar-Jokanović, Mladen Đorđević, Bogoljub Zečević (2014): Uticaj komercijalnih organskih đubriva na prinos dinje i lubenice u Srbiji. Zbornik naučnik radova Instituta PKB Agroekonomik, 20 (1-4): 109-118.
 335. Milan Ugrinović, Zdenka Girek, Jasmina Zdravković, Mladen Đorđević, Snežana Oljača, Milka Brdar-Jokanović, Bogoljub Zečević (2014): Postrni usev rotkve u organskom sistemu gajenja. Zbornik naučnik radova Instituta PKB Agroekonomik, 20 (1-4): 129-138
 336. Pavlović R., Zdravković Jasmina, Cvikić D., Zdravković M., Pavlović N., Mladenović J., Stikić Radmila (2014): Izbor genotipova paradajza na tolerantnost prema suši. Zbornik radova XIX Savetovanje o biotehnologiji, 7-8. Mart, Čačak. Vol 19 (21):129-135.
 337. Jasmina M. Zdravković, Gordana S. Aćamović-Djoković, Jelena D. Mladenović, Radoš M. Pavlović, Milan S. Zdravković (2014): Antioxidant Capacity, Phenols, Ascorbic Acid, β-Carotene and Lycopene Contents in Lettuce. Hemijska industrija Hem. Ind. 68 (2) 193–198. DOI:10.2298/HEMIND130222043Z
 338. Brdar-Jokanović M., Pavlović S., Girek Z., Ugrinović M., Zdravković J. (2014): Relationships among drought tolerance indices in cherry tomato genotypes. 5th CASEE Conference "Healthy Food Production and Environmental Preservation – The Role of Agriculture, Forestry and Applied Biology", Book of Abstracts, University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Serbia, 25-27 May 2014, p. 38-39
 339. Mladenovic J., G. Acamovic - Đokovic, R. Pavlovic, M. Zdravkovic, Z. Girek and J. Zdravkovic (2014): The Biologically Active (Bioactive) Compounds in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) as a Function of Genotype. Bulgarian Journal of Agricultural Science 20 (4): 877-882 http://www.agrojournal.org/ARH.htm
 340. Brdar-Jokanović M., Z. Girek, S. Pavlović, M. Ugrinović, J. Zdravković (2014): Shoot and root dry weight in drought exposed tomato populations. Genetika, Vol 46, No. 2, 495-504
 341. Ugrinovic Milan, Mirjana Mijatovic, Jasmina Zdravkovic, Zdenka Girek, Djordje Kuzmanovic, Natasa Rasulic, Dragana Josic (2014): Intercropped red beet and radish with green bean affected microbial communities and nodulation by indigenous rhizobia. Agricultural and Food Science. Vol 23, No 3: 173-185
 342. Brdar-Jokanović M., Pavlović Suzana, Girek Zdenka, Ugrinović Milan, Zdravković Jasmina (2014): Procena tolerantnosti paradajza na sušu na osnovu selekcionih indeksa. Ratarstvo i povrtarstvo. 51, 1: 38-45.
 343. Zoran Dinić, Milan Ugrinović, Predrag Bosnić, Mira Mijatović, Jasmina Zdravković, Miroslav Miladinović, Dragana Jošić (2014): Solubilization of Inorganic Phosphate by Endophytic Pseudomonas sp. from French Bean Nodules. Ratarstvo i povrtarstvo. 51, 2:100-105.
 344. Pavlović Nenad, Zdravković Jasmina, Cvikić Dejan, Đorđević Radiša, Zdravković Milan, Pavlović Radoš, Savić Dubravka (2014): Results of cucumber (Cucumis sativus L.) breeding at the Institute for Vegetable Crops, Smederevska Palanka. Acta Agriculturae Serbica Vol. XIX, No. 37, p. 41-46.
 345. Josip Ćota, Azra Hadžić, Jasmina Zdravković, Milan Zdravković, Omer Kurtović, Edita Sarić, Jelena Ćota (2014): Influence of Stages of Tomato Fruit Development on Heavy Metals and Tomato Yield Quality. Book of abstracts VI Balkan Symposium Vegetables and Potatoes. Zagreb (Croatia) September 29- October 2, p.112
 346. Brdar-Jokanović Milka, Zdravković Milan, Vasić Mirjana, Savić Aleksandra, Girek Zdenka, Zdravković Jasmina (2014): Yield-related traits in a collection of ‘trešnjevac’ beans (Phaseolus vulgaris L. forma versicolor). Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28 September - 02 October, pp. 255.
 347. Pavlović Nenad, Zdravković Jasmina, Cvikić Dejan, Girek Zdenka, Đorđević Radiša, Zdravković Milan, Gvozdenović-Varga Jelica (2014): Stability analyisis of onion (Allium cepa L.). Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28 September - 02 October, pp. 307.
 348. Zdravković Jasmina, Cvikić Dejan, Pavlović Nenad, Mladenović Jelena, Zdravković Milan, Đorđević Radiša, Pavlović Radoš (2014): Nutritional value of tomato breeding line in post-harvest period. Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28 September - 02 October, pp. 321.
 349. Zdravković Milan, Girek Zdenka, Đorđević Radiša, Zdravković Jasmina, Pavlović Nenad, Cvikić Dejan, Vasić Mirjana (2014): Gene effect on inheriting bean plant height. Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28 September - 02 October, pp. 322.
 350. Cvikić Dejan, Pavlović Nenad, Zdravković Jasmina, Đorđević Radiša, Zdravković Milan (2014): Using morphological and molecular markers in selection of superior lines and hybrids of pepper (Capsicum annuum L.). Book of Abstracts, V Congress of the Serbian Genetic Society, Kladovo, Serbia, 28 September - 02 October, pp. 350.
 351. Dinić Zoran, Ugrinović Milan, Bosnić Predrag, Mijatović Mira, Zdravković Jasmina, Miladinović Miroslav, Jošić Dragana (2014): Solubilizacija neorganskih fosfata endofitim Pseudomonas sp. iz nodula boranije. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 51, br. 2, str. 100-105, 2014
 352. Zdravković J., Pavlović N., Girek Z., Zdravković M., and Cvikić D., (2015) : Organic Agricultural Practices: Alternatives to Conventional Agricultural Systems. 1-339. Part III: Caracteristics important for organic breeding of vegetable crops. (209-221). Editor Kimberly Etingoff (Tufts University). Apple Academic Press, division Taylor&Francis. Toronto. Canada link
 353. Girek Z., Prodanović S., Živanović T., Zdravković J., Vučković S., Čolić V. (2015): GxE interaction by AMMI model in melon breeding. Proceedings of International science and practice conference "Theoretical and practical aspects of potato cultivation and processing innovative technology", 19. February 2015, Ryazan, Russia, 42-49
 354. Pavlović Nenad, Dejan Cvikić, Jasmina Zdravkovic, Radiša Đorđević, Milan Zdravković, Jelica Gvozdanović-Varga, Đorđe Moravčević (2015): Heredity mode of onion (Allium cepa L.) bulb fresh weight. Ratarstvo i povrtarstvo 52(1): 24-28
 355. Mladenović Jelena , A. Radovanović , R. Pavlović , B. Radovanović, Zdravković Jasmina, G. Aćamović-Đoković (2015): Cytotoxicity, antimicrobial and antioxidant activity of Daucus carota L., Lycopersicon esculentum Mill. and Capsicum annuum L. Bulgarian Chemical Communications, Volume 47, Number 1 pp. 38 – 44
 356. Milka Brdar Jokanović, Jasmina Zdravković (2015): Germination of tomatoes under PEG-induced drought stress. Ratar. Povrt. 2015, 52(3): 108-113
 357. Milka Brdar-Jokanović, Zdenka Girek, Milan Zdravković, Mirjana Vasić, Aleksandra Savić, Jasmina Zdravković (2015): Karakteristike od agronomskog znaĉaja kod populacija pasulja zelenkaste semenjaĉe. VIII nauĉno – struĉni skup iz selekcije i semenarstva “Genetiĉki resursi, oplemenjivanje i semenarstvo u poljoprivredi Srbije-stanje i perspektive”. 28. i 29. Maj 2015 62-63
 358. Zdravković Jasmina, Nevena Ristić. Milan Zdravković, Nenad Pavlović (2015): Procena klijavosti semena plavog patlidžana na osnovu efekata predtretmana VIII nauĉno – struĉni skup iz selekcije i semenarstva “Genetiĉki resursi, oplemenjivanje i semenarstvo u poljoprivredi Srbije-stanje i perspektive”. 28. i 29. Maj 2015 72-73
 359. Adžić Slađan, Slaven Prodanović, Zdenka Girek, Suzana Pavlović, Jasmina Zdravković, Nenad Pavlović, Bogoljub Zečević (2015): Kupus glaviĉar (brassica oleracea var. capitata l.) u uslovima života uljane repice (brassica napus l.) u cilju postizajna ekonomiĉne proizvodnje semena VIII nauĉno – stručni skup iz selekcije i semenarstva “Genetiĉki resursi, oplemenjivanje i semenarstvo u poljoprivredi Srbije-stanje i perspektive”. 28. i 29. Maj 2015 st 1-2
 360. Girek Zdenka, Slaven Prodanović, Tomislav Živanović, Jasmina Zdravković, Slađan Adžić, Nina Krstonijević Živanović, Bogoljub Zeĉević (2015): PCA ANALIZA MORFOLOŠKIH OSOBINA I FENOTIPSKA VARIJABILNOST GENOTIPOVA KOD DINJE. VIII nauĉno – struĉni skup iz selekcije i semenarstva “Genetiĉki resursi, oplemenjivanje i semenarstvo u poljoprivredi Srbije-stanje i perspektive”. 28. i 29. Maj 2015 st 9-10
 361. Zdravković Jasmina, Milan Ugrinović, Milan Zdravković Slaviša Đorđrvić, Snežana Pavlović and Dragana Jošić (2015): In vitro and in vivo effects of Pseudomonas spp. and Bacillus sp on Fusarium acuminatum, Botrytis cinerea and Aspergilus niger infecting cucumber. Pestic.Phytomed. 30(3):169-178
 362. Ristić Nevena, M. Zdravković, N. Pavlović, R. Pavlović, J. Mladenović, Jasmina Zdravković (2015): The germination percentage of eggplant seeds based on pretreatments effects. Plant breeding and seed production. 21 (2): 69-80
 363. Nenad Pavlović, Jasmina Zdravković, Milan Zdravković, Jelena Mladenović, Radoš Pavlović (2016): Stanje, mogućnosti i perspektive oplemenjivačkih programa krastavaca (Cucumis sativus L.) u Srbiji. Zbornik radova XXI savetovanje o biotehnologiji, Univerzitet u Kragujevcu Agronomski fakultet u Čačku, 21(23), 19-27.
 364. Savić Slađana, Petrović Ivana, Marjanović Milena Jasmina Zdravković (2016): Parametri kvaliteta plodova kod različitih genotipova paradajza u organskoj proizvodnji. Zbornik radova XXI savetovanje o biotehnologiji, Univerzitet u Kragujevcu Agronomski fakultet u Čačku, 21(23), 143-149.
 365. Zdravkovic J., Cvikic D., Pavlović N., Ugrinovic M., Pavlovic S., Djordjević R. and Zdravkovic M. (2016): Variation of Nutritional Value of Tomato in Post-Harvest Period. Romanian Biotechnological Letters. 21, 2: 11372- 11380
 366. Đorđević R. Đorđević O., Damnjanović J., Cvikić D., Đorđević M., Zdravković J., Pavlović N. (2016): Uticaj af gena na formiranje broja sterilnih nodija kod graška (Pisum sativum L.). Knjiga apstrakta V Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije. Kladovo 27-31. Maj 2016.p.60.
 367. Pavlović N., Zdravković M., Gvozdenović Varga J., Moravčević Đ., Zdravković J. (2016): Komponente genetičke varijanse nekih ososbina sveže lukovice crnog luka (Allium cepa L). Knjiga apstrakta V Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije. Kladovo 27-31. Maj 2016.p.83.
 368. Zdravković J., Pavlović N., Zdravković M. (2016): Dinamika promene parametera kvaliteta ploda paradajza u post harvest periodu. Knjiga apstrakta V Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva Genetičara Srbije. Kladovo 27-31. Maj 2016.p.90.
 369. Mladenovic Jelena, Nenad Pavlovic, Milan Ugrinovic, Radoš Pavlovic, Jasmina Zdravkovic (2016): Analysis and forecasting of profit by using simulation models for growing pea in conventional and organic plant production in Serbia. Ekonomika poljoprivrede 63(3):987-997.
 370. Nenad Pavlović, Milan Zdravković, Jelica Gvozdanović-Varga, Jelena Mladenović, Radoš Pavlović, Jasmina Zdravković (2016): Heredity Mode of Onion (Allium cepa L.) Bulb Shape. Ratarstvo i povrtarstvo 53(3):85-89.
 371. Ćota, J., Kurtović, O., Sarić, E., Hadžić, A., Zdravković, J., Zdravković, M. and Ćota, J. 2016. Effect of tomato fruit development stages on yield, fruit quality and heavy metal content. Acta Hort. (ISHS) 1142:323-328
 372. Brdar-Jokanović M., Z. Girek, M. Ugrinović, V. Sikora., I. Đalović, J. Zdravković (2016): AMMI model in the analysis of genotype by environment interaction of conventionally and organically grown onion.- Genetika, Vol 48, No.3, 1027 - 1038.
 373. Pavlovic R., J. Mladenovic, M. Zdravkovic, N. Pavlovic, J. Zdravkovic (2017): Antioxidant and bioactive components (carotenoid content) of tomato selection. Oxidation Communications 40, No 1-I, 186–194.
 374. Pavlović R., J. Mladenović, N. Pavlović, M. Zdravković, D. Jošić, J. Zdravković. (2017): Antioxidant nutritional quality and the effect of thermal treatments on selected processing tomato lines. Acta Scientiarium Polonorum Hortorum cultus (Acta Sci. Pol. Hortoru.), 16(3), 119–128. DOI: 10.24326/asphc.2017.3.12
 375. Jošić D. Cvikić D., Kuzmanović Đ., Zdravković J., Zdravković M.,Knežević M.,Pavlović S. (2017): Effects of Pseudomonas sp. and P. chlororaphis strains to carot seed germination and infection by Fusarium spp. Book of absracts Organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation, Novi Sad 1-3 june 2017, pp. 100
 376. Brdar-Jokanović M., Z. Girek , S. Pavlović , M. Ugrinović, J. Zdravković (2017): Traits related to drought tolerance in tomato accessions of different growth type and fruit size. The Journal of Animal & Plant Sciences, 27(3): 869-876. ISSN: 1018-7081
 377. Pavlović N., Z. Girek, M. Zdravković, J. Gvozdanović Varga, Đ. Moravčević, J. Zdravković (2017): Mode of inheritance and AMMI analysis of onion (Allium cepa L.) bulb traits. Genetika, 49(2): 729-742 https://doi.org/10.2298/GENSR1701329K
 378. Brdar-Jokanović M., Ugrinović M., Ljevnaić-Mašić B., Stojanović A., Zdravković J. (2017): Assessing selection parameters for improving yield in organically grown onion. Contemporary Agriculture, 66 (1-2): 1-6. DOI:10.1515/contagri-2017-0001
 379. Pavlović Nenad, Jelena Mladenović, Radoš Pavlović, Đorđe Moravčević, Jasmina Zdravković (2017): Bioactive components in breeding industrial tomato. Ratarstvo i povrtarstvo 54(2):79-86. Doi:10.5937/ratpov54-13676
 380. Pavlović Nenad, Jasmina Zdravković, Radoš Pavlović, Jelena Mladenović, Dragana Jošić, Đorđe Moravčević, Milan Zdravković (2017): The impact of different thermal processing of tomato to its antioxidative activity, dry matter and sugar content. Food and Feed. 44 (2):123-132., ISSN 2217-5369, Institute of Food Technology, Novi Sad.
 381. Zdravković Jasmina, Nenad Pavlović, Nevenka Bošković Vragolović, Đorđe Moravčević, Milan Šević (2017): Preservation of vitamin c, lycopene and carbohydrate content in tomato dried in a tunnel type dryer. Food and Feed. 44 (2): 133-142. ISSN 2217-5369, Institute of Food Technology, Novi Sad.
 382. Mladenović Jelena, Radoš Pavlović, Jasmina Zdravković, Nenad Pavlović (2017): Sadržaj vitamina C, likopena i antioksidativna aktivnost hibrida paradajza. XXII Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova, Agronomski fakultet u Čačku, 10-11. mart, 22 (2): 617-622.
 383. Jošić Dragana, Dejan Cvikić, Jasmina Zdravković, Đorđe Kuzmanović, Milan Zdravković, Magdalena Knežević, Snežana Pavlović (2017): Daucus carrota L. - seed germination and natural infection by Fusarium spp. affected by Pseudomonas spp. Pesticidi i fitomedicina 32, (3-4): 189-195. ISSN 1820-3949, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Zemun.
 384. Zdravković Jasmina, Nenad Pavlović, Jelena Mladenović, Radmila Pivić, Đorđe Kuzmanović, Milan Zdravković (2018): Effects of tomato processing on carotenoids and antioxidant activity and their stability during one-year storage Book of Abstracts Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, 1-3 novembar 2018, Podgorica, Montenegro. Pp. 184. ISBN 978-86-7798-112-9 COBISS.CG-ID 36811792, http://www.greenrooms.me/userfiles/Abstracts.pdf
 385. Mladenović Jelena, Ljiljana Bošković-Rakočević, Jasmina Zdravković, Nenad Pavlović, Marijana Dugalić (2018): Phenolic components and antioxidant activities in various types of carrot extracts. Proceedings IX International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2018”, Jahorina, October 04-07, Bosnia and Herzegovina, 497. ISBN 978-99976-718-13.
 386. Pavlović Nenad, Jasmina Zdravković, Đorđe Moravčević, Jelena Mladenović (2019): Organsko semenarstvo povrća; perspektive. XXIV Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova, Agronomski fakultet u Čačku, 15-16. mart, 24(1): 149-155
 387. Pavlović N. V., J. D. Mladenović, N. M. Zdravković, Đ. Z. Moravčević, D. Ž. Poštić, J. M. Zdravković (2019): Effects of tomato juice storage to vitamin C and phenols compounds and their stability over one-year period. Bulgarian chemical communications, Vol 51, No 3 (in press)
 388. Zdravković J. M., N. V. Pavlović, J. D. Mladenović, N. M. Vragolović, Bošković, N., M. Zdravković (2019): Effects of tomato processing on carotenoids and antioxidant activity and their stability during one-year storage. Bulgarian chemical communications, Vol 51, No 4 (in press)
SORTE:
 1. Panajotović J., Zdravković Jasmina. Palanačka crvena (sorta) Rešenje ministarstva za poljoprivredu br. 270-04-037/039 od 26.03.1992.
 2. Marković Ž., Mijatović Mirjana, Zdravković Jasmina, Dojčinović Nadica. Jasenički jabučar (sorta) Rešenje Saveznog ministarstva za poljoprivredu br. 143-2/0-04/005/051 od 22.03.1994.
 3. Marković Ž., Obradović A., Zdravković Jasmina, Dojčinović Nadica. Gružanski zlatni (sorta ) Rešenje Saveznog Ministarstva za poljoprivredu br.143-2/0-04-005/048 od 22.03.1994.
 4. Marković Ž, Zdravković Jasmina, Mijatović Mirjana, Dojčinović Nadica, Danubius F1 (hibrid) Rešenje Saveznog Ministarstva za poljoprivredu br.2/001-007/060 od 24.4.1997.
 5. Marković Ž. Jasmina Zdravković. Atina F1 (hibrid) Rešenje ministarstva br. 4/008-075/037 od 8.06.1998
 6. Marković Ž. Jasmina Zdravković, Mirjana Mijatović, Nadica Dojčinović. Zlatni jubilej F1 (hibrid) Rešenje Ministarstva za poljoprivredu br. 4/008-421/074 od 25,09. 2000.
 7. Marković Ž. Jasmina Zdravković. Adonis F1 (sorta) Rešenje Ministarstva za poljoprivredu br. 4/008-421/069 od 25,09. 2000.
 8. Zdravković Jasmina, Stevanović Dušan. Neva (sorta) Rešenje Ministarstva za poljoprivredu br. 2/001-007/062 od 24.04.1997.
 9. Zdravković Jasmina. Vera (sorta) Rešenje Ministarstva za poljoprivredu br. 4/008-075/037 od 8.06. 1998.
 10. Jasmina Zdravković, Mirjana Babanić. Felon (sorta) Rešenje Ministarstva za poljoprivredu br. 4/008-421/072 od 25,09. 2000.
 11. Marković Ž., Jasmina Zdravković. Hibrid: Marko F1 Rešenjem Saveznog ministarstva privrede i unutrašnje trgovine 4/008-388/004 od 11.06.2002. godine
 12. Jasmina Zdravković, Mirjana Didić. Sorta: Viola Rešenjem Saveznog ministarstva privrede i unutrašnje trgovine 4/008-388/001 od 11.06.2002. godine
 13. Jasmina Zdravković, Mirjana Didić. Sorta: Veritas Rešenjem Saveznog ministarstva privrede i unutrašnje trgovine 4/008-388/002 od 11.06.2002. godine
 14. Radiša Đorđević, Jasmina Zdravković. Sorta: SRBIJA Rešenjem Saveznog ministarstva privrede i unutrašnje trgovine III 01/5748-2. od 26 02 2003. godine
 15. Zdravković Jasmina, Marković Ž., Dojčinović Nadica. Hibrid paradajza Nada F1. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br. 320-09-01/101/9-2004-06 od 8.6.2004.
 16. Jasmina Zdavković, Živoslav Marković, Nadica Dojčinović. Jasmin crveni Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br 320-09-39/100-2005-06 od 30.06.2005.
 17. Jasmina Zdavković, Živoslav Marković, Nadica Dojčinović. Hibrid paradajza Šampion F1 Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 18. Zdavković Jasmina, Mirjana Mijatović, Živoslav Marković. Hibrid paradajza Sef F1 Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br.320-04-820/2/2008-08 od 09.06. 2010.
 19. Zdavković Jasmina, Živoslav Marković. Hibrid paradajza Sidra F1. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br. 320-04-295//2/2009-11 od 18.07.2011.
 20. Zdavković Jasmina, Živoslav Marković. Hibrid paradajza Rebus F1, rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br. 320-04-293/2/2009-11 od 18.07. 2011.
 21. Dejan Cvikić, Nenad Pavlović, Milan Zdravković, Jasmina Zdravković. Sorta paprike Ljuto srce. Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br. 320-04-091/2/2012-11 od 25.04.2014.
 22. Zdravković Jasmina Hibrid paradajza Orkan F1 Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije 320-04-243/2/2013-11. 2014
 23. Zdravković Jasmina. Sorta paradajza Tron Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije 320-04-424/2/2013-11.2014